SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


09.03.2017 Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Dziesięć lat temu swoje funkcjonowanie rozpoczął Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG). Fundusz ten jest konkretnym przejawem europejskiej solidarności, gdyż zapewnia on państwom członkowskim wsparcie finansowe, aby pomóc pracownikom i przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do zmian w strukturze handlu.

Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji jest jednym z najbardziej widocznych przejawów europejskiej solidarności i istotnym instrumentem wspierania pracowników, którzy stracili pracę w wyniku zmieniających się struktur handlu. W ciągu ostatnich dziesięciu lat udało nam się udzielić wsparcia ponad 140 tys. osób. Fundusz ma wyraźną wartość dodaną, ponieważ uzupełnia krajowe instrumenty wsparcia dla pracowników, którzy są obiektem masowych zwolnień, oraz finansuje środki dostosowane do szczególnych potrzeb pracowników, by pomóc im w dalszym funkcjonowaniu.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu wspierania pracowników zamykanych fabryk lub sektorów gospodarki chylących się ku upadkowi. Ponadto, w przypadku gdy zwolnieniami kwalifikującymi się do wsparcia z EFG dotknięte są regiony o wysokiej stopie bezrobocia wśród ludzi młodych, państwa członkowskie mogą, do końca 2017 r. i pod pewnymi warunkami, włączyć młodzież niekształcącą się, niepracującą ani nieszkolącą się (tzw. młodzież NEET) do wykazu pracowników, którzy mają zostać objęci środkami EFG. W tym sensie EFG przyczynia się również bezpośrednio do tworzenia bardziej dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki europejskiej przez poprawę umiejętności i zdolności do zatrudnienia pracowników o słabszej pozycji na rynku i młodych ludzi.

Od czasu utworzenia Funduszu w 2007 r. Komisja otrzymała 148 wniosków z 21 państw członkowskich, na łączną kwotę współfinansowania z EFG wynoszącą niemal 600 mln EUR, na rzecz 138 888 zwolnionych pracowników i 2 944 osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (NEET). 

Aby skorzystać ze wsparcia finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, państwa członkowskie zobowiązane są do złożenia odpowiedniego wniosku. UE może współfinansować do 60% kosztów ponownej integracji zwolnionych pracowników na rynku pracy. Dokładniej rzecz ujmując, EFG współfinansuje projekty obejmujące takie działania, jak pomoc w poszukiwaniu pracy, doradztwo zawodowe; kształcenie, szkolenie i przekwalifikowywanie; mentoring i coaching; przedsiębiorczość i rozpoczynanie działalności gospodarczej. 

Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji funkcjonuje od stycznia 2007 r. Pierwszy wniosek złożyła Francja w dniu 9 marca 2007 r. w odniesieniu do 1 345 zwolnień u podwykonawców Peugeot SA (PSA), wynikających z większej konkurencji na rynku małych samochodów, szczególnie z Azji.

W latach 2014–2020 fundusz dysponuje średnim rocznym wsparciem finansowym w wysokości 170 mln EUR. Od 2014 r. kategorie uprawnionych pracowników zostały poszerzone: oprócz pracowników zatrudnionych na stałe, obecnie do otrzymania pomocy kwalifikują się również pracownicy zatrudnieni na czas określony, pracownicy tymczasowi oraz osoby samozatrudnione. Ponadto, w przypadku gdy zwolnieniami kwalifikującymi się do wsparcia z EFG dotknięte są regiony o wysokiej stopie bezrobocia wśród ludzi młodych, państwa członkowskie mogą, do końca 2017 r. i pod pewnymi warunkami, włączyć młodzież niekształcącą się, niepracującą ani nieszkolącą się (tzw. młodzież NEET) do wykazu pracowników, którzy mają zostać objęci środkami EFG. Dotychczas trzy państwa członkowskie (Grecja, Irlandia i Belgia) skorzystały z tego przepisu i zapewniły wsparcie prawie 3 000 osób NEET.

Przykłady solidarności EFG*

Państwo członkowskie Szwecja Belgia Francja
Wniosek o wsparcie z EFG Częściowe lub całkowite zamknięcie kilku zakładów Ericssona (Borås, Karlskrona, Kista/Sztokholm, Kumla, Linköping i Göteborg) Ostateczne zamknięcie fabryki Forda w Genk Zwolnienia 5 213 pracowników w przedsiębiorstwie Air France, głównie w regionach Île-de-France, Midi-Pyrénées i Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)
Rok 2016 2015 2014
Wkład z EFG 3 957 918 EUR 6,2 mln EUR 25,9 mln EUR
Pracownicy, którzy otrzymali pomoc 4 500 5 111 3 886
Wprowadzone środki - Poradnictwo i doradztwo zawodowe

- Chronione i wspierane zatrudnienie oraz działania na rzecz rehabilitacji dla beneficjentów mających problemy zdrowotne lub niepełnosprawnych

- Kształcenie i szkolenie

- Indywidualna pomoc w poszukiwaniu pracy i ogólne usługi informacyjne

- Różnorodne szkolenia i premie przy zatrudnieniu

- Aktywne poradnictwo zawodowe

- Szkolenie zawodowe

- Wkłady w nowo powstające przedsiębiorstwa oraz odpowiednie ulgi

Kontekst zwolnień Stagnacja wzrostu gospodarczego i coraz ostrzejsza konkurencja ze strony producentów z Azji

 

Malejący udział UE w światowym rynku samochodów osobowych, pogorszony przez kryzys gospodarczy i finansowy, a także ograniczenia w przywozie wprowadzane w państwach trzecich

 

Zmniejszenie udziału UE w rynku przewozów lotniczych, w porównaniu z szybko rosnącym udziałem regionu Bliskiego Wschodu.

* Pełen przegląd wniosków o wsparcie z EFG można znaleźć tutaj.

 

Skuteczność i trwałość EFG zostały wykazane w śródokresowej ocenie przeprowadzonej w 2011 r. Jego wpływ i wartość dodana zostały stwierdzone w ocenie ex post opublikowanej w 2015 r. Oba te sprawozdania są również dostępne na stronie internetowej EFG.

Co dwa lata Komisja przedstawia sprawozdanie z działań EFG. Sprawozdanie to jest również publikowane na stronie internetowej EFG. Obecnie prowadzona jest ocena śródokresowa za lata 2014–2020. Do dnia 30 czerwca 2017 r. Komisja przedstawi tę ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

EFG jest narzędziem wsparcia, które może pomóc państwom członkowskim w obliczu negatywnych skutków związanych ze zmianami w strukturze handlu. Stanowi on uzupełnienie innych źródeł finansowania UE, takich jak Europejski Fundusz Społeczny (EFS), które wspierają rozwój gospodarczy na szczeblu krajowym i regionalnym, przyczyniając się do budowania bardziej odpornych struktur gospodarczych, tak by przewidywać i aktywnie reagować na zmieniającą się sytuację. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym europejskim instrumentem wspierającym zatrudnienie, pomagającym ludziom w znalezieniu lepszej pracy i zapewniającym bardziej sprawiedliwe możliwości zatrudnienia wszystkim obywatelom UE. Z budżetu Funduszu, wynoszącego 80 mld EUR€ w latach 2014–2020, UE finansuje dziesiątki tysięcy lokalnych, regionalnych i krajowych projektów związanych z zatrudnieniem w całej Europie: począwszy od małych projektów realizowanych przez lokalne organizacje charytatywne pomagające osobom niepełnosprawnym w znalezieniu odpowiedniej pracy aż po ogólnokrajowe projekty propagujące szkolenie zawodowe wśród wszystkich obywateli. 


Więcej informacji:

Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na lata 2014–2020

Zestawienie informacji: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji – Dziesięć lat później

Film wideo: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji w latach 2014–2020

Film wideo: Europa walczy z kryzysem: odnowiony Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2009 r.)

Film wideo: Stawienie czoła zglobalizowanemu światu – Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2007 r.)


Kontakty z mediamiARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK