SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


09.08.2017 Europejska wiosna? Według standardowego badania Eurobarometr optymizm wzrasta

Rok po brytyjskim referendum coraz więcej obywateli UE optymistycznie postrzega przyszłość Unii Europejskiej.

Również stan gospodarki swojego kraju napawa optymizmem większość Europejczyków. Zaufanie do Unii Europejskiej rośnie – osiąga obecnie szczytową wartość od 2010 r., a poparcie dla euro jest wyższe niż było od 2004 r. Ponadto większość respondentów z jedenastu po raz pierwszy objętych badaniem państw spoza UE postrzega Unię w pozytywnym świetle. Takie główne wnioski płyną z opublikowanego dziś najnowszego standardowego badania Eurobarometr wraz z badaniem Eurobarometr Flash „Przyszłość Europy – spojrzenia spoza UE”.

I Optymizm co do przyszłości Unii Europejskiej i stanu gospodarek krajowych

Przyszłość Unii Europejskiej: większość Europejczyków jest nastawiona optymistycznie, a ich zaufanie do instytucji UE rośnie

Większość Europejczyków (56 proc.) optymistycznie postrzega przyszłość UE – co oznacza wzrost o sześć punktów procentowych w porównaniu do jesieni 2016 r. Największy wzrost odnotowano we Francji (55 proc., +14 pkt od jesieni zeszłego roku), w Danii (70 proc., +13 pkt) i Portugalii (64 proc., +10 pkt).
Zaufanie do UE stale rośnie i wynosi obecnie 42 proc. (wzrost w porównaniu z 36 proc. jesienią 2016 r. i 32 proc. jesienią 2015 r.). Największą zmianę odnotowano we Francji (41 proc., +15 pkt), w Danii (56 proc., +11 pkt) i Estonii (55 proc., +11 pkt). Poziom zaufania zwiększył się także o 10 pkt w Niemczech, osiągając 47 proc.
Podobnie jak w dwóch poprzednich badaniach przeprowadzonych wiosną i jesienią 2016 r. poziom zaufania do parlamentów i rządów narodowych również wzrósł, odpowiednio do 36 proc. i 37 proc., ale kształtuje się na poziomie niższym niż zaufanie do UE.
40 proc. Europejczyków ma pozytywny obraz UE (+5 pkt od jesieni 2016 r.), przy czym liczba respondentów oceniających ją pozytywnie wzrosła w 24 państwach członkowskich, w szczególności we Francji (40 proc., +11 pkt), w Danii (42 proc., +10 pkt) i Luksemburgu (57 proc., +10 pkt).
Wreszcie 68 proc. Europejczyków czuje się obywatelami UE, co stanowi najwyższy poziom kiedykolwiek osiągnięty przez ten wskaźnik.

Gospodarka: bardziej pozytywne odczucia i poparcie dla euro

Prawie połowa Europejczyków uważa obecną sytuację gospodarczą w swoim kraju za „dobrą” (46 proc., +5 pkt od jesieni 2016 r.). Proporcja ta znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat (+20 pkt od wiosny 2013 r.; +26 pkt od wiosny 2009 r.).
Choć między państwami członkowskimi nadal utrzymują się duże rozbieżności, pozytywna ocena sytuacji gospodarek krajowych przybiera na sile w 22 państwach członkowskich, a zwłaszcza w Finlandii (59 proc., +19 pkt), Portugalii (33 proc., +18 pkt), Belgii (60 proc., +11 pkt) oraz na Węgrzech (41 proc., +11 pkt).
W strefie euro prawie trzy czwarte respondentów popiera euro (73 proc., +3 pkt), co jest najwyższym wynikiem od jesieni 2004 r. 80 proc. lub więcej badanych popiera euro w sześciu państwach: na Słowacji, w Niemczech, Estonii, Irlandii, Słowenii i Luksemburgu.

II Po raz pierwszy terroryzm jest postrzegany jako największe wyzwanie dla UE

Terroryzm jest teraz najczęściej podawanym przez obywateli problemem, przed którym stoi obecnie UE (44 proc., +12 pkt od jesieni 2016 r.). Imigracja, która stanowiła główne źródło obaw od wiosny 2015 r., jest obecnie drugim najczęściej podawanym wyzwaniem dla UE (38 proc., -7 pkt). Jest ona wymieniana znacznie częściej niż sytuacja gospodarcza (18 proc., -2 pkt), stan finansów publicznych państw członkowskich (17 proc., bez zmian) czy bezrobocie (15 proc., -1 pkt). Terroryzm stanowi obecnie główne źródło obaw w 21 państwach członkowskich, podczas gdy jesienią 2016 r. było tak tylko w jednym państwie. Terroryzm i imigracja wymienianie są jako najważniejsze wyzwania przez badanych we wszystkich państwach poza Portugalią i Szwecją.

Na poziomie krajowym największymi problemami pozostają bezrobocie (29 proc., -2 pkt) i imigracja (22 proc., -4 pkt), chociaż znaczenie obu z nich spada. Zdrowie i zabezpieczenie społeczne znajdują się teraz na trzecim miejscu (20 proc., +2 pkt), przed terroryzmem, którego udział wyraźnie rośnie (19 proc., +5 pkt). Warunki ekonomiczne, które stanowiły główne źródło niepokoju na poziomie krajowym jesienią 2011 r., zajmują obecnie piąte miejsce (16 proc., -3 pkt).

III Badanie „Przyszłość Europy – spojrzenia spoza UE”

Po raz pierwszy w ramach badania Eurobarometr oceniono wizerunek Unii Europejskiej w jedenastu państwach spoza UE[1]. Kraje te reprezentują 49 proc. światowej populacji i 61 proc. globalnego PKB. W trzech najbardziej zaludnionych z tych krajów (Chiny, Indie, USA) co najmniej trzy czwarte respondentów pozytywnie postrzega UE.
Respondenci w większości państw objętych badaniem pozytywnie postrzegają UE: 94 proc. w Brazylii, 84 proc. w Chinach, 83 proc. w Indiach, 76 proc. w Japonii, 79 proc. w Kanadzie, 75 proc. w USA, 67 proc. w Australii i 54 proc. w Turcji. Jednocześnie badani w państwach położonych bliżej UE (Rosja, Norwegia i Szwajcaria) mają zwykle bardziej mieszane uczucia (między 43 a 46 proc. z nich pozytywnie ocenia UE).

Badanie pokazuje także, że w państwach uczestniczących w badaniu UE jest postrzegana na scenie międzynarodowej jako „miejsce charakteryzujące się stabilnością na tle niespokojnego świata”, przy czym występują tu istotne rozbieżności, od 82 proc. badanych, którzy wyrazili taki pogląd, w Indiach do 49 proc. w Turcji, a całkiem odmienna sytuacja panuje w Rosji, gdzie sądzi tak zaledwie 33 proc. badanych, a 61 proc. jest przeciwnego zdania.

Kontekst

Standardowe badanie Eurobarometr z wiosny 2017 r. (EB 87) zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 20 do 30 maja 2017 r. W badaniu wzięło udział ogółem 33 180 osób ze wszystkich państw członkowskich UE i krajów kandydujących[2].
Badanie Eurobarometr Flash 450 „Przyszłość Europy – spojrzenia spoza UE” przeprowadzono w formie wywiadów telefonicznych w dniach od 20 do 25 lutego 2017 r. W badaniu wzięło udział ogółem 11 035 osób z 11 państw spoza UE.
W opublikowanym dziś sprawozdaniu dotyczącym pierwszych wyników standardowego badania Eurobarometr przedstawiono nastawienie Europejczyków do Unii Europejskiej, a także najważniejsze obawy obywateli oraz sposób postrzegania przez nich sytuacji gospodarczej.
Więcej informacji
- standardowe badanie Eurobarometr 87
- sprawozdanie z badania Eurobarometr Flash 450 „Przyszłość Europy – spojrzenia spoza UE”.

[1]Australia, Brazylia, Chiny, Indie, Japonia, Kanada, Norwegia, Rosja, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria i Turcja.
[2] 28 państw członkowskich UE, pięć krajów kandydujących (była jugosłowiańska republika Macedonii, Turcja, Czarnogóra, Serbia i Albania) oraz społeczność Turków cypryjskich w części kraju, która nie jest kontrolowana przez rząd Republiki Cypryjskiej.

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK