SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


20.12.2017 Bezpieczne produkty na jednolitym rynku UE Działania Komisji na rzecz zwiększenia zaufania

Komisja przedłożyła dzisiaj dwa wnioski ustawodawcze, które mają ułatwić przedsiębiorstwom, a zwłaszcza MŚP, sprzedaż ich produktów w całej UE, a także wzmocnić kontrole przeprowadzane przez organy krajowe i urzędników celnych, aby zapobiec sprzedaży niebezpiecznych produktów konsumentom europejskim.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: Jednolity rynek liczący 500 milionów konsumentów jest wielkim sukcesem UE. Dzięki przedstawionym dzisiaj wnioskom usuwamy przeszkody, wzmacniamy zaufanie i umożliwiamy naszym przedsiębiorstwom i konsumentom czerpanie z niego jak największych korzyści.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. rynku wewnętrznego, dodała: Jednolity rynek opiera się na zaufaniu. Konieczne jest, by konsumenci ufali, że produkty, które stosują, są tej samej jakości niezależnie od ich pochodzenia. Organy publiczne natomiast muszą ufać, że produkty na ich rynkach krajowych są bezpieczne dla ich obywateli. Skandal dotyczący implantów piersi i afera dieslowska zachwiały to zaufanie, które teraz musimy odbudować, wprowadzając bardziej rygorystyczne kontrole na granicach. W UE w żadnym razie nie ma miejsca na wadliwe produkty.

Przedstawione dzisiaj inicjatywy zostały opracowane, aby poprawić dwa aspekty swobodnego przepływu dóbr w UE:

  • Ułatwienie sprzedaży produktów w innym państwie członkowskim:

Zasada wzajemnego uznawania pozwala, by produkty niepodlegające ogólnounijnym regulacjom mogły co do zasady być bez przeszkód przewożone w obrębie wspólnego rynku, jeżeli zostały wprowadzone legalnie do obrotu w jednym z państw członkowskich. Zasada ta powinna umożliwiać producentom sprzedaż ich produktów w całej UE bez konieczności spełniania dodatkowych wymagań. Nie zawsze jednak działa to właściwie. W rzeczywistości przedsiębiorstwa, które chcą sprzedawać w innym państwie członkowskim produkty, takie jak buty, naczynia czy meble, często napotykają przeszkody, opóźnienia i koszty dodatkowe. Aby zasada ta działała w praktyce w szybszy, prostszy i jaśniejszy sposób, Komisja zaproponowała nowe rozporządzenie w sprawie wzajemnego uznawania towarów. Przedsiębiorstwa będą dowiadywały się, czy ich produkty mogą być sprzedawane w innym państwie członkowskim UE w ciągu kilku miesięcy, zamiast kilku lat. Będą one również mogły stosować dobrowolne podawanie informacji, aby wykazać, że ich produkty spełniają wszystkie odpowiednie wymogi w ich państwie członkowskim. Ułatwi to organom innych państw członkowskich przeprowadzenie oceny tego, czy należy zastosować zasadę wzajemnego uznawania. Podobnie mechanizm rozwiązywania problemów pozwoli na szybsze rozwiązywanie sporów między przedsiębiorstwami a organami krajowymi. Szkolenia i wymiany urzędników polepszą współpracę i zaufanie między organami krajowymi. Nie uniemożliwi to jednak organom krajowym uwzględniania uzasadnionego zagrożenia porządku publicznego.

  • Wzmocnienie kontroli przeprowadzanych przez organy krajowe w celu zagwarantowania, że produkty są bezpieczne i zgodne z wymogami:

Na rynku UE wciąż znajduje się w sprzedaży zbyt wiele niebezpiecznych i niezgodnych z wymogami produktów: aż 32 proc. zabawek, 58 proc. sprzętu elektronicznego, 47 proc. materiałów budowlanych i 40 proc. wyposażenia ochrony osobistej, które skontrolowano, nie spełniało wymogów w zakresie bezpieczeństwa lub informacji dla konsumentów przewidzianych w prawodawstwie UE. Stanowi to zagrożenie dla konsumentów oraz sprawia, że przedsiębiorstwa spełniające wymogi znajdują się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie spełniania i egzekwowania wymogów pomoże stworzyć bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny towarów poprzez wspieranie większej współpracy między krajowymi organami nadzoru rynku. Współpraca ta będzie obejmowała dzielenie się informacjami na temat nielegalnych produktów i prowadzonych dochodzeń, tak by organy mogły podejmować skuteczne działania przeciwko produktom niespełniającym wymogów. Rozporządzenie to pomoże również organom krajowym poprawić kontrole produktów wprowadzanych na rynek UE. Ponieważ 30 proc. towarów na rynku UE pochodzi z importu Komisja proponuje również wzmocnienie kontroli w portach i na granicach zewnętrznych.

Kolejne kroki

Wnioski w sprawie rozporządzeń zostaną teraz przesłane do przyjęcia do Parlamentu Europejskiego i Rady. Po ich przyjęciu będą one bezpośrednio stosowane.

Kontekst

Jednolity rynek, który w 2018 r. będzie obchodził dwudziestopięciolecie istnienia, jest jednym z największych osiągnięć UE. Został stworzony, aby umożliwić swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. Dzięki niemu konsumenci mają większy wybór i niższe ceny, natomiast przedstawiciele wolnych zawodów i przedsiębiorstwa – większe możliwości. Umożliwia on podróżowanie, mieszkanie, pracowanie i studiowanie w dowolnym miejscu. Możliwości te nie zawsze są wykorzystywane, ponieważ przepisy obowiązujące na jednolitym rynku nie zawsze są znane i wprowadzane w życie lub po prostu są podważane przez wprowadzanie nieuzasadnionych przeszkód. Dlatego w 2015 r. Komisja przedstawiła Strategię jednolitego rynku cyfrowego dla Europy – plan będący realizacją zobowiązania politycznego przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera do uwolnienia pełnego potencjału jednolitego rynku, dzięki któremu europejskie przedsiębiorstwa osiągną jeszcze większy sukces w gospodarce światowej.

Handel towarami stanowi 75 proc. handlu wewnątrzunijnego i odpowiada za około 25 proc. PKB UE. Unijne przepisy dotyczące towarów obejmują znaczną większość wszystkich produktów wytwarzanych w UE. Wartość tych produktów wynosi 2,4 bilionów euro i są one produkowane i wprowadzane do obrotu przez około 5 milionów przedsiębiorstw. Przepisy UE pozwalają na to, by produkty te były swobodnie przewożone w całej Unii, a jednocześnie zapewniają wysoki poziom ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Na przykład prawodawstwo UE w dziadzinach takich jak zabawki i produkty chemiczne należy do najbardziej rygorystycznych na świecie.

Przedstawione dzisiaj wnioski uzupełniają inne inicjatywy przedłożone w celu realizacji celów strategii jednolitego rynku z 2015 r., do których to inicjatyw należą: środki na rzecz poprawy ochrony praw własności intelektualnej, wnioski dotyczące handlu elektronicznego, wytyczne w sprawie gospodarki współpracy, działania na rzecz modernizacji unijnej polityki normalizacji, inicjatywa na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i scale-up, środki mające nadać nowy pęd sektorowi usług oraz działania mające na celu poprawę przestrzegania przepisów i praktycznego funkcjonowania jednolitego rynku UE.

Więcej informacji:

·         Najczęściej zadawane pytania
·         Zestawienie informacji – Jednolity rynek: handel towarami w całej Europie
·         Materiał wideo - Jednolity rynek
·         Wniosek rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów
·         Wniosek rozporządzenia w sprawie spełniania i egzekwowania wymogów
·         Komunikat: Pakiet towarowy: Wzmocnienie zaufania do jednolitego rynku
·         Sprawozdanie w sprawie funkcjonowania dyrektywy w sprawie przejrzystości na jednolitym rynku (dyrektywa 2015/1535)
·         Sprawozdanie w sprawie akredytacji

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mailARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK