SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


07.02.2018 Śródokresowa prognoza gospodarcza z zimy 2018 r. Solidny i trwały rozwój.

W zeszłym roku stopy wzrostu w strefie euro i w UE przekroczyły oczekiwania, a faza ożywienia gospodarczego stopniowo przeobraża się w fazę ekspansji. Szacuje się, że w 2017 r. wzrost gospodarczy w strefie euro i UE wyniósł 2,4 proc. Tempo wzrostu było zatem najwyższe od dziesięciu lat.

Te solidne wyniki powinny utrzymać się w 2018 i 2019 r.: szacunkowy wzrost w strefie euro i UE w tych latach wyniesie odpowiednio 2,3 i 2,0 proc.
Szacuje się, że w 2017 polskie PKB wzrosło o 4,6%, a w kolejnych latach wzrost wyniesie: 4.2% w 2018 i 3.6% w 2019. Prognozę dla Polski można znaleźć tutaj.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: Europejska gospodarka rozwija się szybciej niż oczekiwaliśmy i wszystko wskazuje na to, że dobre tempo wzrostu utrzyma się także w przyszłym roku. Powinniśmy teraz kontynuować starania, aby korzyści z tego wzrostu odnieśli wszyscy Europejczycy. Należy wykorzystać ten czas na zwiększenie odporności naszych gospodarek i pogłębienie unii gospodarczej i walutowej.

Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici dodał: Europejska gospodarka weszła w 2018 r. w dobrym stanie. Stopy wzrostu w strefie euro osiągnęły poziom, który ostatnio obserwowaliśmy przed kryzysem finansowym. Nadal spada bezrobocie, zmniejszają się deficyty, a inwestycje wreszcie zaczynają zauważalnie rosnąć. Wzrost gospodarczy jest też bardziej zrównoważony niż jeszcze dekadę temu i – pod warunkiem kontynuowania inteligentnych reform strukturalnych i odpowiedzialnej polityki fiskalnej – może okazać się także bardziej trwały. Ten sprzyjający reformom stan nie będzie jednak trwać wiecznie: nadszedł czas, aby podjąć konieczne ambitne decyzje i wzmocnić unię gospodarczą i walutową.

Duże prawdopodobieństwo utrzymania solidnego tempa wzrostu

Jak wynika z danych za 2017 r., wzrost PKB wyniósł 2,4 proc. i był wyższy niż szacunki przedstawione w jesiennej prognozie gospodarczej z listopada zeszłego roku: 2,2 proc. dla strefy euro i 2,3 proc. dla UE. Od listopada poprawiły się również prognozy wzrostu dla gospodarek strefy euro i UE na lata 2018 i 2019: podwyższono je z 2,1 do 2,3 proc. (bieżący rok) i z 1,9 do 2,0 proc. (2019 r.). Wynika to z przyspieszenia tempa wzrostu w Europie, związanego z ożywieniem na rynku pracy i wyjątkowo dobrymi nastrojami gospodarczymi. Drugim ważnym czynnikiem jest wyraźniejsze niż oczekiwano ożywienie działalności gospodarczej i handlu na całym świecie.
Oczekuje się, że w okresie objętym prognozą inwestycjom sprzyjać będą: duży popyt, wykorzystanie mocy produkcyjnych na wysokim poziomie i dogodne warunki finansowania.

Prognozy dotyczące inflacji pozostają na niskim poziomie

Inflacja bazowa, w której nie uwzględnia się zmiennych cen energii i nieprzetworzonej żywności, powinna utrzymać się na niskim poziomie w związku z bardzo powolnym ustępowaniem zjawiska zastoju na rynku pracy i ograniczoną presją płacową. Inflacja zasadnicza nadal będzie odzwierciedlać znaczący wpływ cen energii i przewiduje się, że nieznacznie wzrośnie. W 2017 r. inflacja w strefie euro wyniosła 1,5 proc. Jak wynika z prognoz, w 2018 r. pozostanie ona na poziomie 1,5 proc., a w 2019 r. osiągnie 1,6 proc.

Ryzyko jest zrównoważone, a w perspektywie krótkoterminowej przewidywania mogą ulec poprawie

Ryzyko dotyczące omawianej prognozy wzrostu gospodarczego jest zasadniczo zrównoważone. W perspektywie krótkoterminowej wzrost gospodarczy może przekroczyć oczekiwania, o czym świadczy wysoki poziom nastrojów. W perspektywie średniookresowej ryzykiem obarczone są wysokie światowe ceny aktywów ze względu na możliwe ponowne oszacowanie ryzyka i wartości bazowych. Ryzyko pogorszenia perspektyw jest nadal związane z niepewnym wynikiem negocjacji w sprawie brexitu, napięciami geopolitycznymi i ogólną tendencją do prowadzenia coraz bardziej zamkniętej i protekcjonistycznej polityki.

Wielka Brytania: czysto techniczne założenia na 2019 r.

Ponieważ negocjacje w sprawie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE trwają, nasze prognozy na 2019 r. opierają się na czysto technicznym założeniu, że stosunki handlowe między UE-27 i Wielką Brytanią się nie zmienią. Założenie to przyjęto jedynie w celu sporządzenia prognozy i nie ma ono wpływu na rozmowy prowadzone w kontekście procedury uruchomionej art. 50.

Kontekst

Niniejsza prognoza gospodarcza opiera się na szeregu technicznych założeń dotyczących kursów wymiany, stóp procentowych oraz cen towarów według stanu na dzień 26 stycznia 2018 r. W przypadku wszelkich innych danych źródłowych, w prognozie uwzględniono informacje dostępne do dnia 30 stycznia.
Począwszy od bieżącego roku Komisja ponownie będzie co roku publikować dwie prognozy kompleksowe (wiosenną i jesienną) oraz dwie prognozy śródokresowe (zimową i letnią) – zamiast trzech prognoz kompleksowych, które począwszy od 2012 r. publikowała co roku zimą, wiosną i jesienią.
Prognozy śródokresowe obejmą roczne i kwartalne dane dotyczące PKB oraz inflacji i będą dotyczyć roku bieżącego i lat kolejnych dla wszystkich państw członkowskich i strefy euro. Uwzględnione zostaną również dane zbiorcze na poziomie UE.
Oznacza to powrót do poprzedniego modelu publikacji prognoz przez Komisję i dostosowanie harmonogramu prognoz Komisji do prac innych instytucji (np. Europejskiego Banku Centralnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Więcej informacji:

Pełny tekst dokumentu: Śródokresowa prognoza gospodarcza z zimy 2018 r.
Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis na Twitterze: @ VDombrovskis
Komisarz Pierre Moscovici na Twitterze: @ pierremoscovici
DG ECFIN na Twitterze: @ecfin
Komunikat prasowy: Prognoza gospodarcza z jesieni 2017 r.: stały wzrost w zmieniającym się kontekście politycznym
Pełny tekst dokumentu: Prognoza gospodarcza z jesieni 2017 r.

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK