SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


13.07.2018 Śródokresowa prognoza gospodarcza z lata 2018 r. Stabilny wzrost gospodarczy w obliczu zwiększonej niepewności

Prognozuje się, że wzrost utrzyma się na obecnym, wysokim poziomie i w 2018 będzie on wynosił 2,1  proc., a w 2019 r. 2,0 proc. zarówno w UE, jak i w krajach strefy euro.

Po pięciu kolejnych kwartałach energicznego wzrostu gospodarczego dynamika gospodarcza wyhamowała jednak w pierwszej połowie 2018 r. i wzrost zarówno w UE, jak i w strefie euro wynosi obecnie o 0,2 punktu procentowego mniej niż przewidywano wiosną.

Przewiduje się, że w drugiej połowie bieżącego roku tempo wzrostu nieco się zwiększy, ponieważ sytuacja na rynku pracy się poprawia, zadłużenie gospodarstw domowych się zmniejsza, zaufanie konsumentów pozostaje wysokie, a polityka pieniężna nadal sprzyja koniunkturze gospodarczej.

Valdis  Dombrovskis , wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział:  Gospodarka Europy wykazuje w dalszym ciągu solidną koniunkturę – w tym roku dla strefy euro i UE-28 przewiduje się wzrost PKB na poziomie 2,1 proc. Niemniej jednak korekta w dół wzrostu PKB od maja pokazuje, że niekorzystne otoczenie zewnętrzne, takie jak rosnące napięcia handlowe ze Stanami Zjednoczonymi, może osłabić zaufanie i odbić się na wzroście gospodarczym. Rosnące ryzyko zewnętrzne jest jeszcze jednym elementem przypominającym o konieczności wzmocnienia odporności gospodarek poszczególnych państw i strefy euro jako całości.

Pierre  Moscovici , komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł powiedział:  Prognozy wskazują na to, że wzrost gospodarczy w Europie będzie nadal stabilny, gdyż polityka pieniężna pozostaje akomodacyjna, a bezrobocie w dalszym ciągu spada.Niewielka korekta w dół w porównaniu ze stanem z wiosny odzwierciedla wpływ napięć handlowych i niepewności politycznej na zaufanie oraz wzrost cen energii. W naszej prognozie zakładamy dalszy wzrost w latach 2018 i 2019, chociaż dalsze rozszerzanie środków protekcjonistycznych stanowi wyraźne ryzyko pogorszenia się koniunktury gospodarczej. W wojnach handlowych nie ma zwycięzców, są tylko przegrani.

Podstawy są nadal solidne, ale wzrost gospodarczy jest umiarkowany

Podstawowe warunki sprzyjające trwałemu wzrostowi gospodarczemu w UE i strefie euro są nadal spełniane. Umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego jest częściowo rezultatem czynników tymczasowych, ale również pogłębiających się napięć w handlu, wyższych cen ropy naftowej i niepewności politycznej w niektórych państwach członkowskich.

Ogólnie rzecz biorąc, wzrost jest nadal stabilny, ale stopy wzrostu są coraz bardziej zróżnicowane w poszczególnych krajach i regionach.

Prognozowany wzrost inflacji spowodowany wzrostem cen energii

W wyniku wzrostu cen ropy naftowej, jaki nastąpił od wiosny, przewiduje się obecnie, że inflacja w bieżącym roku wyniesie średnio 1,9 proc. w UE i 1,7 proc. w strefie euro, co stanowi wzrost o 0,2 punktów procentowych w obu obszarach od wiosny. W prognozie na 2019 r. inflację dla strefy euro zwiększono o 0,1 punktu procentowego do 1,7 proc., natomiast dla UE pozostaje ona na niezmienionym poziomie wynoszącym 1,8 proc.

Czynniki ryzyka związane z prognozą

Chociaż osiągnięte w ostatnim czasie dobre wyniki gospodarcze okazały się stabilne, od wiosny zwiększyły się poważne zagrożenia, które mogą wywrzeć negatywny wpływ na prognozę.

W prognozie odniesienia zakłada się brak dalszej eskalacji napięć handlowych. Dalsza eskalacja takich napięć może jednak mieć negatywny wpływ na handel i inwestycje oraz obniżyć dobrobyt we wszystkich krajach, które obejmie. Inne rodzaje ryzyka obejmują możliwość wystąpienia niestabilności rynków finansowych związanej między innymi z zagrożeniami geopolitycznymi.

Wiel ka Brytania: czysto techniczne założenia na 2019 r.

Ponieważ negocjacje w sprawie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE trwają, nasze prognozy na 2019 r. opierają się na czysto technicznym założeniu, że stosunki handlowe między UE-27 i Wielką Brytanią się nie zmienią. Założenie to przyjęto jedynie na potrzeby sporządzenia prognozy i nie ma ono wpływu na rozmowy prowadzone w kontekście procedury uruchomionej na podstawie art. 50.

Kontekst

Niniejsza prognoza gospodarcza opiera się na szeregu technicznych założeń dotyczących kursów wymiany, stóp procentowych oraz cen towarów według stanu na dzień 28 czerwca. W przypadku wszelkich innych danych źródłowych, w prognozie uwzględniono informacje dostępne do dnia 3 lipca.

Komisja zadecydowała, że od tego roku będzie ponownie co roku publikowała dwie prognozy kompleksowe (wiosenną i jesienną) oraz dwie prognozy śródokresowe (zimową i letnią) zamiast trzech prognoz kompleksowych, które począwszy od 2012 r. publikowała co roku zimą, wiosną i jesienią. Prognozy śródokresowe obejmują roczne i kwartalne dane dotyczące PKB oraz inflacji i będą dotyczyć roku bieżącego i roku następnego dla wszystkich państw członkowskich i strefy euro. Uwzględnione zostaną również dane zbiorcze na poziomie UE. Oznacza to powrót do poprzedniego modelu publikacji prognoz przez Komisję i dostosowanie harmonogramu prognoz Komisji do prac innych instytucji (np. Europejskiego Banku Centralnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Więcej informacji

Pełny tekst dokumentu: Śródokresowa prognoza gospodarcza z lata 2018 r.
Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis na Twitterze: @VDombrovskis
Komisarz Pierre Moscovici na Twitterze:  @pierremoscovici
DG ECFIN na Twitterze:  @ecfin
Komunikat prasowy:  Prognoza gospodarcza z wiosny 2018 r.: Dalsza tendencja wzrostowa pomimo nowych zagrożeń
Pełny tekst dokumentu: Prognoza gospodarcza z wiosny 2018 r.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK