SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


04.12.2018 Jednolity rynek cyfrowy Nowe przepisy UE umożliwią Europejczykom dokonywanie zakupów transgranicznych przez internet

3 grudnia 2018 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie zaproponowane przez Komisję Europejską w maju 2016 r. w celu zakończenia praktyki nieuzasadnionego blokowania geograficznego w internecie. Europejczycy nie będą już mieli problemów ze stronami internetowymi, które blokują im dostęp lub przekierowują ich na inne strony tylko dlatego, że dany klient lub jego karta kredytowa pochodzą z innego kraju. Niezależnie od tego, w jakim miejscu w Unii się znajdują, będą mogli uzyskać dostęp do towarów i usług w internecie.

Przy tej okazji wiceprzewodniczący do s praw jednolitego rynku cyfrowego Andrus  Ansip, komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta  Bieńkowska, komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra  Jourová  oraz komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija  Gabriel  powiedzieli: 

W 2015 r. 63 proc. stron internetowych nie pozwalało na zakupy klientom z innych krajów UE. W rezultacie niemal dwie trzecie konsumentów, którzy chcieli robić zakupy w internecie za granicą, nie mogły tego zrobić. Ta praktyka skończy się 3 grudnia. Chcemy Europy bez barier, co oznacza również usunięcie barier dla zakupów przez internet.

Zakończenie nieuzasadnionego blokowania geograficznego jest kolejną ważną inicjatywą obok zniesienia opłat roamingowych, wprowadzenia nowych przepisów dotyczących ochrony danych i zapewnienia możliwości podróżowania z własnymi treściami online, która sprawi, że jednolity rynek cyfrowy stanie się rzeczywistością dla wszystkich, co przyniesie konkretne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom.

Nowe przepisy zapewnią konsumentom szerszy wybór produktów po konkurencyjnych cenach, a co za tym idzie – lepsze oferty. Skorzystają na tym także przedsiębiorstwa – ich baza klientów rozszerzy się poza granice kraju, a koszty transakcji i koszty administracyjne spadną. Wspomniane rozporządzenie jest również częścią szerzej zakrojonych działań UE mających na celu pobudzenie handlu elektronicznego na jednolitym rynku, co obejmuje środki mające na celu lepszą ochronę konsumentów w internecie, zapewnienie przystępnych cenowo transgranicznych usług doręczania paczek, a także uproszczenie przepisów dotyczących VAT w celu ułatwienia zakupu i sprzedaży towarów w internecie. 

Wzywamy teraz wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia skutecznego wdrożenia tych przepisów oraz do tego, by zrobiły wszystko, co w ich mocy, by wymogi rozporządzenia były skutecznie egzekwowane już od pierwszego dnia jego obowiązywania. Apelujemy również o porozumienie w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprzedaży towarów i usług cyfrowych oraz zakupów przez internet. Wszystkie te elementy mają kluczowe znaczenie dla stworzenia dobrze funkcjonującego i konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego.


Co dalej?

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów rozporządzenia i muszą stworzyć niezbędne struktury, aby zapewnić sprawne rozpoczęcie jego stosowania. W szczególności państwa członkowskie muszą wyznaczyć organy, którym powierzą jego egzekwowanie i organy, które będą udzielać konsumentom praktycznej pomocy. Ponadto państwa członkowskie muszą ustanowić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające środki, które będą stosowane w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia. Do marca 2020 r. Komisja przeprowadzi pierwszy przegląd rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego. Ocena obejmie ewentualne rozszerzenie zasady niedyskryminacji w zakresie dostępu do towarów i usług na usługi nieaudiowizualne świadczone drogą elektroniczną, których głównym elementem są treści chronione prawem autorskim, takie jak e-booki, muzyka, gry i oprogramowanie. Komisja sprawdzi również dokładnie, czy w innych sektorach, takich jak usługi transportowe i audiowizualne, nie trzeba znieść wszelkich innych nieuzasadnionych ograniczeń ze względu na przynależność państwową oraz miejsce zamieszkania lub siedziby.


Kontekst

Konsumenci i przedsiębiorstwa – zwłaszcza MŚP – wykazują coraz większe zainteresowanie zakupami i sprzedażą w całej UE. Sprzedaż produktów przez internet wzrasta o 22 proc. rocznie. Często jednak przedsiębiorcy odmawiają sprzedaży klientom z innego państwa członkowskiego UE lub nie oferują im równie korzystnych cen co klientom lokalnym.

Celem rozporządzenia (UE) 2018/302 („rozporządzenie w sprawie blokowania geograficznego”) <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking-digital-single-market> , które wchodzi w życie 3 grudnia, jest zapewnienie konsumentom i przedsiębiorstwom większych możliwości w obrębie rynku wewnętrznego UE. W szczególności służy ono wyeliminowaniu sytuacji, w których konsument nie jest w stanie kupować towarów i usług od przedsiębiorstw handlowych zlokalizowanych w innym państwie członkowskim, nawet na tych samych warunkach co ludność miejscowa, wyłącznie ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub siedzibę. W badaniu przeprowadzonym przez Komisję w 2015 r. stwierdzono, że tylko 37 proc. stron internetowych faktycznie pozwala klientom z innych państw UE na osiągnięcie ostatniego etapu przed zakończeniem zakupu, polegającego na wprowadzeniu danych dotyczących płatności. 

Rozporządzenie w sprawie blokowania geograficznego jest częścią  szerszego zestawu środków mających na celu pobudzenie handlu elektronicznego <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce>   na jednolitym rynku, takich jak zmienione  rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów <https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-protection-cooperation-regulation_en>  ,  nowe przepisy dotyczące transgranicznych usług doręczania paczek <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/12/council-adopts-cross-border-parcel-delivery-rules-to-boost-e-commerce/>  ,  nowe przepisy dotyczące umów cyfrowych <https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/contract-rules/digital-contracts/digital-contract-rules_en> , a także  nowe przepisy dotyczące podatku VAT w handlu elektronicznym <https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_en>  .


Dodatkowe informacje

Zestawienie informacji na temat tego, w jaki sposób konsumenci mogą jak najlepiej wykorzystać handel elektroniczny w UE <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/e-commerce-eu-how-you-can-make-most-out-it-consumer>

Krótki przewodnik <https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/636652>  dla sprzedawców internetowych na temat przepisów dotyczących blokowania geograficznego
Pytania i odpowiedzi <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers>  dotyczące blokowania geograficznego, zawierające informacje dla organów krajowych egzekwujących nowe przepisy i praktyczne wskazówki dla konsumentów
Porozumienie polityczne <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4781_pl.htm>  w sprawie zakończenia nieuzasadnionego blokowania geograficznego
Porozumienie polityczne <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5203_en.htm>  w sprawie zapewnienia bardziej przystępnych cen transgranicznych usług doręczania paczek
Porozumienie polityczne <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4404_en.htm>  w sprawie prostszych i bardziej wydajnych przepisów VAT dla przedsiębiorstw internetowych
STATEMENT/18/6626

 ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK