SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


29.01.2019 Ochrona pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami: komisarz Thyssen z zadowoleniem przyjęła trzecie porozumienie między instytucjami UE

Ochrona pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami: komisarz Thyssen z zadowoleniem przyjęła trzecie porozumienie między instytucjami UE

Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie trzeciego wniosku Komisji dotyczącego rozszerzenia wykazu uznanych substancji rakotwórczych w miejscu pracy. W rezultacie tego porozumienia 5 dodatkowych rakotwórczych substancji chemicznych zostanie objętych dyrektywą w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów.

Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen z zadowoleniem przyjęła porozumienie i oświadczyła:
Dzięki trzem kolejnym aktualizacjom dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów poczyniliśmy zasadniczy krok w kierunku ochrony europejskich pracowników przed największym cichym zabójcą w miejscu pracy: rakiem. Dzisiejsze porozumienie w sprawie trzeciego wniosku Komisji poprawi warunki pracy ponad 1 mln pracowników w UE i zapobiegnie ponad 22 tys. przypadkom zachorowań związanych z wykonywaną pracą. Porozumienie pomoże tworzyć zdrowsze i bezpieczniejsze miejsca pracy, co jest jednym z podstawowych celów Europejskiego filaru praw socjalnych. Porozumienie zapewni na przykład lepszą ochronę pracownikom zajmującym się produkcją akumulatorów niklowo-kadmowych, wytopem cynku i miedzi, pracownikom laboratoriów i służby zdrowia, a także zatrudnionym w sektorze elektronicznym, pogrzebowym i balsamowania, oraz w sektorach budownictwa, tworzyw sztucznych i recyklingu. Jednocześnie, wprowadzenie przejrzystych i prostych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących używania tych 5 substancji chemicznych przyniesie korzyści przedsiębiorstwom na rynku wewnętrznym. Szczególną uwagę zwróciliśmy na wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w dostosowaniu się do nowych zasad.
Dzisiejsze porozumienie ponownie potwierdza nasze silne zaangażowanie w realizację europejskiego filaru praw socjalnych. Pragnę także w imieniu Parlamentu Europejskiego podziękować sprawozdawcy Laurze Agei i kontrsprawozdawcom, a w imieniu Rady – prezydencji rumuńskiej i jej poprzednikom. Teraz ważne jest, by porozumienie zostało sprawnie zatwierdzone, tak by nowe zasady zaczęły obowiązywać przed wyborami europejskimi w maju 2019 r.
 

Kolejne kroki

Porozumienie zostanie przedłożone Komitetowi Stałych Przedstawicieli Rady (Coreper) do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu porozumienia przez stałych przedstawicieli państw członkowskich, zostanie ono poddane pod ostateczne głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego.
 
Kontekst

Nowotwory powodują 53 proc. zgonów związanych z wykonywaną pracą i są tym samym główną przyczyną zgonów związanych z wykonywaną pracą w Unii Europejskiej. W celu lepszej ochrony pracowników przed rakotwórczymi substancjami chemicznymi, Komisja już trzykrotnie zmieniała dyrektywę w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów (2004/37/WE), aby ograniczyć ryzyko narażenia na te substancje. Dyrektywa obejmuje obecnie 27 rakotwórczych substancji chemicznych, z czego 26 substancji dodano lub zaktualizowano w czasie kadencji Komisji pod przewodnictwem Jeana Claude'a Junckera.

Pierwsza zmiana dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów nastąpiła pod koniec 2017 r., kiedy współprawodawcy przyjęli dyrektywę 2017/2398Drugi wniosek został opublikowany w styczniu 2017 r., a współprawodawcy osiągnęli porozumienie w jego sprawie pod koniec 2018 r. Dzisiejsze wstępne porozumienie stanowi jeden z końcowych etapów negocjacji w sprawie trzeciego wniosku z dnia 5 kwietnia 2018 r. Przykłady substancji i sektorów, których dotyczy przegląd znajdują się w tej notatce informacyjnej.

Choć większość państw członkowskich posiada dla wielu substancji rakotwórczych krajowe dopuszczalne wartości narażenia, niektóre państwa członkowskie są mniej rygorystyczne. Oznacza to, że pracownicy nie są w równym stopniu chronieni na całym jednolitym rynku, a warunki działania nie są jednakowe dla wszystkich przedsiębiorstw.
Jako że stan wiedzy naukowej na temat substancji rakotwórczych stale ewoluuje, Komisja wspiera ciągły proces aktualizacji dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów (dyrektywa 2004/37/WE). Porozumienie, które osiągnęły Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, pozwoli lepiej chronić około 40 mln osób i pomoże uratować życie ponad 100 tys. pracowników przez najbliższe 50 lat.

Inicjatywy te stanowią część szerszych działań Komisji na rzecz poprawy norm bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy w całej Europie. W ramach tych działań w styczniu 2017 r. Komisja rozpoczęła szczegółową analizę i aktualizację obowiązujących przepisów.
 
Więcej informacji:

·         Komunikat prasowy Kolejny krok Komisji w kierunku ochrony pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami
·         NOTATKA PRASOWA: Komisja kontynuuje prace nad przepisami mającymi chronić pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami: często zadawane pytania na temat trzeciej rewizji dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów
·         Marianne Thyssen na Facebooku i Twitterze


ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK