SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


11.03.2019 Polityka spójności na lata 2021-2027 - inwestycyjne cele strategiczne dla Polski

Marc Lemaître, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Joost Korte, Dyrektor Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej zaprezentowali dziś w Warszawie inwestycyjne cele strategiczne dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.

Polityka spójności UE istotnie przyczyniła się do stabilnego wzrostu PKB, którym Polska cieszy się od piętnastu lat. Infrastruktura transportowa taka jak drogi ekspresowe, linie kolejowe, lotniska czy inwestycje w transport zbiorowy np. druga linia metra w Warszawie to prawdopodobnie najbardziej widoczne efekty tej polityki. W samym roku 2018 w budowie było 1800 km dróg współfinansowanych przez UE. Co ważne, unijne wsparcie przyczyniło się także do rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi a biznesem, dzięki czemu setki firm mogły wprowadzić na rynek nowe, innowacyjne produkty i usługi. Inwestycje te przyczyniły się też do poprawy spójności społecznej dzięki wsparciu działań w obszarze ochrony zdrowia, edukacji oraz aktywizacji bezrobotnych w całej Polsce. Wiele działań było ukierunkowanych na zwiększanie szans młodych – więcej niż 440 000 młodych kobiet i mężczyzn zostało wspartych.

Niedawno Komisja Europejska rozpoczęła dyskusję na temat wyzwań inwestycyjnych i priorytetów dla każdego państwa członkowskiego w ramach tzw. semestru europejskiego. W tej dyskusji przedstawiono pierwsze pomysły dotyczące tego, w jaki sposób fundusze UE, w szczególności fundusze polityki spójności, mogą pomóc w osiągnięciu priorytetów inwestycyjnych w nadchodzącym okresie budżetowym 2021-2027.

Uwzględniając powyższe, dziś Komisja Europejska przedstawiła swoją wizję, w jaki sposób Polska powinna wykorzystać fundusze polityki spójności dostępne w budżecie UE na lata 2021-2027, opiewające na ponad 72 miliardów euro (i). Priorytetem powinien być rozwój polskiej gospodarki oparty na wiedzy i innowacjach. W tym celu wsparcie udzielane będzie na współpracę nauki z biznesem, jak również rozwój przedsiębiorstw w zidentyfikowanych obszarach inteligentnych specjalizacji. Drugim najważniejszym celem będzie wsparcie przejścia polskiej gospodarki na model zielony i niskowęglowy. Ważnymi obszarami będą w tym zakresie efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, jak również ochrona środowiska i adaptacja do zmiany klimatu. Inwestowanie w umiejętności na rynku pracy i w zakresie społecznym powinno być najważniejszym priorytetem by utrzymać konkurencyjność i spójność społeczną.

Komisja gotowa jest rozpocząć nieformalny dialog z polskimi władzami na temat priorytetów finansowania w okresie 2021-2027”, powiedział Marc Lemaître. Joost Korte dodał: “Chcemy osiągnąć większe powiązanie funduszy polityki spójności z Semestrem Europejskim, także w obszarze spraw społecznych.

Proces ten, w który włączone zostaną także organizacje pozarządowe, powinien rozpocząć się jak najszybciej, aby zapewnić czasowe rozpoczęcie wdrażania budżetu UE 2021-2027 w Polsce.


ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK