SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


21.03.2019 Budżet UE: Porozumienie o finansowaniu ułatwia współpracę podatkową między państwami UE

Komisja z zadowoleniem przyjęła wstępne porozumienie dotyczące zapewnienia finansowania unijnego programu współpracy w dziedzinie podatków („Fiscalis”) w kolejnym budżecie UE na lata 2021–2027.

Dzięki temu porozumieniu program Fiscalis będzie mógł w dalszym ciągu wspierać bliską współpracę między państwami członkowskimi w dziedzinie podatków. Współpraca ta przyczynia się zaś do tworzenia bardziej sprawiedliwych i wydajnych systemów podatkowych oraz do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw na jednolitym rynku unijnym.

Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici powiedział: Zawarte dziś porozumienie pozwoli nam nadal wspierać współpracę państw członkowskich, tak by mogły one pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami problemów, z którymi borykają się nasze administracje podatkowe. W połączeniu z nowymi technologiami prace te mogą mieć bardzo pozytywny wpływ na efekty naszej walki z unikaniem opodatkowania i uchylaniem się od opodatkowania, a tym samym chronić nasz jednolity rynek. Program Fiscalis dysponuje wprawdzie niewielkim budżetem, ale ma dużą wartość dodaną.

Program będzie wspierać współpracę między organami podatkowymi państw członkowskich i przyczyniać się do zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania, poprzez:

  • wprowadzenie lepszych i bardziej powiązanych ze sobą systemów informatycznych, które w przeciwnym wypadku każde państwo członkowskie musiałoby opracować indywidualnie. Oznacza to między innymi opracowywanie i utrzymywanie interoperacyjnych i opłacalnych rozwiązań informatycznych w celu wsparcia organów podatkowych w procesie wdrażania ustawodawstwa unijnego;
  • wymianę dobrych praktyk i szkoleń w celu zwiększenia wydajności: chodzi tu m.in. o pomoc w eliminowaniu niepotrzebnych obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw (w tym MŚP) w transakcjach transgranicznych i o znaczne zwiększenie liczby przeszkolonych urzędników organów podatkowych (od 2014 r. przeszkolono już 423 tys. osób);
  • ciągłe i zwiększone wspieranie pogłębionej współpracy między organami podatkowymi, w szczególności wspólnych działań w zakresie zarządzania ryzykiem oraz kontroli – od 2014 r. w państwach członkowskich przeprowadzono 1 000 wspólnych działań;
  • wspieranie konkurencyjności Unii i uczciwej konkurencji, pobudzanie innowacji i ułatwianie wdrażania nowych modeli biznesowych.

Dalsze działania

To wstępne porozumienie musi zostać teraz formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę, natomiast aspekty budżetowe będą przedmiotem ogólnego porozumienia w sprawie następnego długoterminowego budżetu UE, zaproponowanego przez Komisję w maju 2018 r.

Kontekst

Unijny program „Fiscalis” wykazał swoją ogromną wartość, oferując organom podatkowym narzędzia do pogłębionej współpracy w UE w celu bardziej skutecznego poboru podatków oraz zwalczania oszustw podatkowych. Powstał on w 1993 r. jako program szkoleń i wymiany dla urzędników podatkowych. Od tego czasu zyskał jednak na znaczeniu i w ciągu ostatnich 20 lat doprowadził do przełomu w unijnym krajobrazie podatkowym. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, program oferuje elastyczne i proste warunki współpracy podatkowej, zapewniając znaczne korzyści i istotne skutki. Tylko w ciągu jednego roku (2015) dzięki wspólnym kontrolom unijnym program pomógł państwom członkowskim w wykryciu kwoty ponad 590 mln euro dochodów podatkowych do ewentualnego odzyskania.

Dzisiejsze porozumienie zawarto w momencie, w którym nasilają się społeczne nastroje przeciwko unikaniu opodatkowania – 74 proc. obywateli wzywa UE do podjęcia działań przeciwko unikaniu opodatkowania i uchylaniu się od opodatkowania, a rządy państw członkowskich muszą odzyskiwać rocznie ponad 50 mld euro traconych w wyniku oszustw związanych z podatkiem VAT. Ulepszony program pomoże w rozwiązaniu tego problemu. Program Fiscalis będzie również oferował wsparcie w kontekście przyszłych wyzwań w nadchodzącej dekadzie. Zagadnienia takie jak cyfryzacja działalności podatkowej, nowe modele gospodarcze czy internacjonalizacja instrumentów finansowych zdecydowanie wykraczają poza granice Unii.

Dodatkowe informacje:

Notatka na temat programów „Cła” i „Fiscalis” [czerwiec 2018 r.]
Dalsze informacje na temat budżetu UE na przyszłość
Arkusz informacyjny dotyczący programu „Fiscalis” [czerwiec 2018 r.]
Akty prawne dotyczące programu „Fiscalis” można znaleźć tutaj [czerwiec 2018 r.]


ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK