SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


09.04.2019 Unia energetyczna: od wizji do rzeczywistości

Z opublikowanego dzisiaj czwartego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej wynika, że Komisja w pełni zrealizowała swoją wizję strategii na rzecz unii energetycznej. Dzięki temu możliwe stało się zagwarantowanie wszystkim Europejczykom dostępnej, przystępnej cenowo, bezpiecznej, konkurencyjnej i zrównoważonej energii.
Już teraz Europa przoduje w walce ze zmianą klimatu. Polityka europejska wdrażana w ciągu ostatnich pięciu lat we wszystkich obszarach sprawiła, że UE jest na dobrej drodze do pełnego wprowadzenia czystej energii i wykorzystania oferowanych przez nią możliwości gospodarczych, tworzenia wzrostu gospodarczego i miejsc pracy oraz do zapewnienia konsumentom zdrowszego środowiska.

Poza modernizacją europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej unia energetyczna przyczynia się do szybszego przejścia na czystą energię w kluczowych sektorach europejskiej gospodarki, zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego, zapewniając jednocześnie transformację sprawiedliwą społecznie. Stworzenie odpornej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu i energii było jednym z priorytetów politycznych Komisji Jean-Claude'a Junckera. Dziś ogłaszamy pomyślne wdrożenie projektu, który w 2014 r. był jedynie wizją jednolitej, wzajemnie połączonej, bezpiecznej i zrównoważonej unii energetycznej. Sprawozdaniu towarzyszą dwa dokumenty ukazujące postępy poczynione w dziedzinie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. Jednocześnie Komisja przedstawia sprawozdanie z wdrażania strategicznego planu działania na rzecz baterii oraz komunikat w sprawie skuteczniejszego i bardziej demokratycznego procesu podejmowania decyzji w unijnej polityce energetycznej i klimatycznej.

Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za unię energetyczną, powiedział: Unia energetyczna to Europa w jej najlepszym wydaniu – wspólnie rozwiązująca poważne problemy związane z bezpieczeństwem energetycznym i przemianami w tej dziedzinie, z którymi nie możemy sobie poradzić w obrębie granic państwowych. Przytłaczające wyzwanie, jakim była transformacja sektora energetycznego, przekształciliśmy w szansę dla europejskiej gospodarki. W tym celu musieliśmy gruntownie zmienić naszą politykę w zakresie energii i klimatu: dokonując nie samych kosmetycznych muśnięć, lecz poważnych zmian systemowych. Żadne państwo członkowskie nie mogło tego osiągnąć samodzielnie. Nasze sprawozdanie pokazuje, w jaki sposób wszystkie środki unii energetycznej wspólnie tworzą politykę, która sprosta wyzwaniom przyszłości. Obecnie nasze ramy kierują inwestycje ku przyszłościowym technologiom i rozwiązaniom. Uruchomiliśmy również środki wspierające przemysł, np. produkcję baterii w Europie, jednocześnie dbając o to, by żaden Europejczyk nie pozostawał w tyle. Każde państwo członkowskie powinno podążyć za tym przykładem i szybko zintegrować krajowe środki w zakresie energii, klimatu, mobilności i wszystkich innych powiązanych obszarów, tak aby Europa utorowała drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej do połowy tego stulecia.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete stwierdził: Europa posiada obecnie najbardziej ambitne i zaawansowane na świecie ramy w zakresie klimatu i energii. Uzgodniliśmy wszystkie przepisy, aby zapewnić osiągnięcie celów wyznaczonych na 2030 r., jednocześnie podnosząc docelowe poziomy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. Unia energetyczna to jednak coś więcej niż przepisy i strategie polityczne: uruchomiliśmy rekordowe poziomy inwestycji w czystą energię w Europie, wynegocjowaliśmy porozumienie paryskie i doprowadziliśmy do jego szybkiego wejścia w życie, jeszcze bardziej zintegrowaliśmy europejski rynek energii i zarysowaliśmy długoterminową wizję Europy neutralnej dla klimatu do roku 2050. Jest jeszcze jednak wiele do zrobienia. Musimy utrzymać rozwój odnawialnych źródeł energii w całej Europie i zwiększyć wysiłki na rzecz większej oszczędności energii. Musimy zaangażować się w proces transformacji w znacznie pilniejszym trybie niż dotychczas. W oparciu o naszą strategię osiągnięcia neutralności dla klimatu do 2050 r. wskazaliśmy w jaki sposób można tego dokonać, i przedstawiliśmy gruntowną analizę przyczyn i sposobów dojścia do tego celu. Wyjaśniliśmy, dlaczego model ten może być powielany przez inne kraje świata oraz jak neutralność klimatyczna, dobrobyt gospodarczy i sprawiedliwość społeczna mogą – a nawet muszą – iść ze sobą w parze.

Unia energetyczna wzmocniła wewnętrzny rynek energii i zwiększyła bezpieczeństwo energetyczne UE dzięki inwestycjom w nową inteligentną infrastrukturę (w tym transgraniczną), zapewniając nową, najnowocześniejszą strukturę rynku i wprowadzając mechanizm współpracy między państwami członkowskimi w oparciu o solidarność w celu reagowania na potencjalne kryzysy w bardziej skuteczny i wydajny sposób.

Jak wskazano ostatnio w komunikacie Komisji „Czysta planeta dla wszystkich”, transformacja energetyczna wymaga kompleksowej przemiany ekonomicznej i społecznej, angażującej wszystkie sektory gospodarki i grupy społeczne na rzecz urzeczywistnienia neutralności klimatycznej do roku 2050. Ramy unii energetycznej stawiają Europę na właściwych torach, aby stała się dobrze prosperującą, nowoczesną, konkurencyjną i neutralną dla klimatu gospodarką.

Komisja Jean-Claude'a Junckera wprowadziła nowe ramy prawne dla unii energetycznej. Zaktualizowane ramy ustawodawcze umożliwiły UE utrzymanie wiodącej pozycji w działaniach na rzecz klimatu poprzez podniesienie poziomu jej ambicji na rok 2030 w odniesieniu do szeregu sektorów związanych z energią – od zwiększenia proporcji energii ze źródeł odnawialnych i docelowych poziomów efektywności energetycznej do celów w zakresie redukcji emisji pochodzących z samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Oprócz nowych ram prawnych Komisja stworzyła ramy umożliwiające wprowadzenie środków wspierających płynną przemianę europejskiego przemysłu, regionów i miast. Szereg ukierunkowanych inicjatyw ma zagwarantować wszystkim regionom i obywatelom równy udział w korzyściach wynikających z transformacji sektora energetycznego. Jedną z tych inicjatyw jest europejski sojusz na rzecz baterii.

Europejski przemysł baterii został uznany za strategiczny łańcuch wartości dla UE w kontekście wzmocnionej strategii dotyczącej polityki przemysłowej. Sprawozdaniu na temat unii energetycznej towarzyszy odrębne sprawozdanie z wdrażania strategicznego planu działania na rzecz baterii.

W opublikowanym dziś drugim komunikacie wzywa się do wzmocnienia demokratycznej rozliczalności procesu decyzyjnego na mocy Traktatu Euratom. Komisja Europejska powoła grupę ekspertów wysokiego szczebla w celu dokonania oceny stanu prac nad Traktatem Euratom w celu rozważenia, w jaki sposób, na podstawie obowiązującego Traktatu, można poprawić zapisaną w nim demokratyczną rozliczalność.

W tym samym komunikacie Komisja zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Rady o rozważenie, w jaki sposób opodatkowanie energii może lepiej przyczyniać się do realizacji celów polityki energetycznej i klimatycznej oraz w jaki sposób przejście do podejmowania decyzji w gronie państw członkowskich za pomocą głosowania większością kwalifikowaną mogłoby przyczynić się do przyspieszenia postępów w tej dziedzinie. Ten kierunek prac opiera się na planie Komisji dotyczącym stopniowego przejścia na system głosowania większością kwalifikowaną we wszystkich obszarach dotyczących opodatkowania, opublikowanym po raz pierwszy w styczniu.

Dalsze informacje:

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK