SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


2.06.2020 Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie pakietu związanego z aktem prawnym o usługach cyfrowych

Komisja rozpoczęła dziś konsultacje publiczne w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych – przełomowego pakietu zapowiedzianego przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen w jej wytycznych politycznych oraz w komunikacie Komisji pt. „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy” z dnia 19 lutego.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, dowodów i danych, które pomogą w kształtowaniu przyszłego zbioru przepisów dotyczących usług cyfrowych, od osób, przedsiębiorstw, platform internetowych, środowisk akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i wszystkich zainteresowanych stron. Konsultacje, otwarte do 8 września, obejmują kwestie takie jak bezpieczeństwo w internecie, wolność wypowiedzi, uczciwość i równe warunki działania w gospodarce cyfrowej.

Wiceprzewodnicząca Margrethe Vestager stwierdziła: Internet oferuje obywatelom i przedsiębiorstwom ogromne możliwości, z których korzystają, świadomie podejmując ryzyko, jakie wiąże się z pracą i interakcjami online. W tym szczególnym momencie zwracamy się do zainteresowanych obywateli i podmiotów, aby przedstawili swoją opinię na temat tego, jak powinny wyglądać nowoczesne ramy regulacyjne w dziedzinie usług cyfrowych i platform internetowych w UE. Wiele z tych kwestii ma wpływ na codzienne życie obywateli, dlatego zobowiązujemy się do stworzenia z myślą o nich bezpiecznej i innowacyjnej przyszłości cyfrowej.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: Platformy internetowe odgrywają kluczową rolę w naszym życiu, naszej gospodarce i naszej demokracji. Z rolą tą wiąże się przyjęcie większej odpowiedzialności, ale może to mieć miejsce tylko w przypadku wprowadzenia nowoczesnego zbioru przepisów dotyczących usług cyfrowych. Dziś rozpoczęliśmy konsultacje publiczne w tej sprawie: naszym celem jest wysłuchanie wszystkich opinii i wspólne zastanowienie się nad tym, jak osiągnąć właściwą równowagę między wymogami bezpiecznego internetu dla każdego, ochroną wolności wypowiedzi i zapewnianiem przestrzeni sprzyjającej innowacyjności na jednolitym rynku UE.

Obecne ramy regulacyjne dotyczące usług cyfrowych opracowano dwadzieścia lat temu. Przyczyniły się one do rozwoju europejskich usług cyfrowych, ale nie umożliwiają rozwiązania pojawiających się obecnie licznych i pilnych kwestii dotyczących roli i odpowiedzialności platform internetowych, zwłaszcza tych największych.

Europa potrzebuje unowocześnionych ram regulacyjnych, aby ograniczyć coraz większą fragmentację przepisów w państwach członkowskich, lepiej zadbać o to, by ochrona, jaką są objęci wszyscy obywatele Europy korzystający z internetu, dorównywała ochronie, z jakiej korzystają offline, oraz aby zapewnić wszystkim europejskim przedsiębiorstwom równe warunki działania, sprzyjające innowacyjności, rozwojowi i konkurencyjności w skali globalnej. Należy systematycznie zapewniać bezpieczeństwo użytkowników, a także poszanowanie ich praw podstawowych, w szczególności wolności wypowiedzi.

Konsultacje obejmują dwa równoległe kierunki działań, zapowiedziane przez Komisję w ramach pakietu związanego z aktem prawnym o usługach cyfrowych:

pierwszy zbiór przepisów dotyczy podstaw dyrektywy o handlu elektronicznym, w szczególności swobody świadczenia usług cyfrowych na całym jednolitym rynku UE zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu prowadzenia działalności oraz szerokiego ograniczenia odpowiedzialności za treści tworzone przez użytkowników. Opierając się na tych zasadach, będziemy dążyć do ustanowienia jaśniejszych i nowocześniejszych reguł dotyczących roli i obowiązków pośredników internetowych, w tym podmiotów spoza UE działających w UE, a także bardziej skutecznego systemu zarządzania w celu zapewnienia prawidłowego egzekwowania takich przepisów na jednolitym rynku UE, przy jednoczesnym zagwarantowaniu poszanowania praw podstawowych;

drugi środek dotyczy kwestii równych warunków działania na europejskich rynkach cyfrowych, na których obecnie kilka dużych platform internetowych odgrywa rolę strażników dostępu. Przeanalizujemy przepisy mające na celu rozwiązanie problemu zakłóceń równowagi rynkowej, aby zagwarantować konsumentom możliwie szeroki wybór oraz zapewnić konkurencyjność i otwartość na innowacje jednolitego rynku usług cyfrowych w UE. Można to osiągnąć poprzez wprowadzenie względem wszystkich platform o określonej wielkości dodatkowych ogólnych przepisów, np. dotyczących przyznawania sobie preferencji, lub nałożenie na poszczególnych strażników dostępu specjalnych obowiązków regulacyjnych, takich jak obowiązki w zakresie dostępu do danych nieosobowych, szczególne wymogi dotyczące przenoszenia danych osobowych lub wymogi w zakresie interoperacyjności.

Ponadto Komisja korzysta również z okazji, by przeprowadzić konsultacje w sprawie innych nowych problemów związanych z platformami internetowymi, takich jak możliwości i wyzwania stojące przed osobami samozatrudnionymi, które świadczą usługi za pośrednictwem platform internetowych.

Równolegle uruchomiono dziś drugie konsultacje w sprawie ewentualnego nowego narzędzia konkurencji; więcej informacji na ten temat można znaleźć w oddzielnym komunikacie prasowym.


Kolejne kroki 

Komisja kieruje konsultacje do ogółu społeczeństwa, dostawców usług cyfrowych, w tym platform internetowych, przedsiębiorstw, które docierają do konsumentów przez internet, organów publicznych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i innych zainteresowanych stron. Respondenci są proszeni o udzielenie odpowiedzi do dnia 8 września 2020 r. w dowolnym języku urzędowym UE. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w procesie opracowywania propozycji Komisji tworzących pakiet związany z aktem prawnym o usługach cyfrowych, który ma zostać opublikowany pod koniec bieżącego roku.


Kontekst

Ramy prawne dotyczące usług cyfrowych pozostały niezmienione od czasu przyjęcia w 2000 r. dyrektywy o handlu elektronicznym, która ujednoliciła podstawowe zasady pozwalające na transgraniczne świadczenie usług i stanowi fundament regulacji dotyczących usług cyfrowych w UE.

Komisja określiła również ogólne wytyczne dla platform internetowych i państw członkowskich w zakresie zwalczania nielegalnych treści w internecie w komunikacie z 2017 r. i w zaleceniu z 2018 r. Komisja w dalszym ciągu prowadzi ukierunkowane działania na rzecz koordynowania współpracy między platformami internetowymi, organami i zaufanymi organizacjami w obszarach takich jak zwalczanie nielegalnej mowy nienawiści w internecie lub zapewnianie, by produkty docierające do europejskich konsumentów na jednolitym rynku były bezpieczne. Ponadto przyjęto szczegółowe przepisy sektorowe (w szczególności w dziedzinie usług audiowizualnych i medialnych oraz prawa autorskiego) bądź zaproponowano tego rodzaju przepisy (w odniesieniu do treści o charakterze terrorystycznym w internecie).

Przyjęcie rozporządzenia regulującego stosunki między platformami internetowymi a przedsiębiorstwami, które ma wejść w życie w lipcu tego roku, zapewnia zasadniczą horyzontalną podstawę sprawiedliwego, przejrzystego i przewidywalnego otoczenia biznesowego dla mniejszych przedsiębiorstw i handlowców korzystających z platform internetowych.


Dodatkowe informacje:

Akt prawny o usługach cyfrowych
Konsultacje publiczne dotyczące aktu prawnego o usługach cyfrowych
Wstępne oceny skutków dotyczące aspektów związanych z handlem elektronicznym
Wstępna ocena skutków dotycząca narzędzi ex ante
Informacja prasowa dotycząca nowego narzędzia konkurencji
Konsultacje publiczne dotyczące nowego narzędzia konkurencji
Wstępna ocena skutków dotycząca nowego narzędzia konkurencji
Wytyczne polityczne przewodniczącej Ursuli von der Leyen
Komunikat „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy”
Broszura – How do online platforms shape our lives and businesses? (W jaki sposób platformy internetowe kształtują nasze życie i nasze przedsiębiorstwa?)

Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie pakietu związanego z aktem prawnym o usługach cyfrowych Pobierz (65.741 kB - PDF)ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK