SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


powiekszenie
15.09.2020 EBI wspiera działania na rzecz zapewnienia dostępu do tanich mieszkań oraz na rzecz rewitalizacji zdegradowanych obszarów mieszkaniowych w Szczecinie.

EBI wspiera działania na rzecz zapewnienia dostępu do tanich mieszkań oraz na rzecz rewitalizacji zdegradowanych obszarów mieszkaniowych w Szczecinie.

  • Bank przyzna dwóm miejskim towarzystwom budownictwa społecznego kredyt w łącznej wysokości 85 mln PLN (ok. 20 mln EUR) na rewitalizację Śródmieścia i Starego Dąbia, a także na budowę nowych i modernizację starych mieszkań
  • Celem inwestycji jest rewitalizacja historycznej części miasta, zapewnienie spójności społecznej oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych w części zasobów mieszkaniowych
  • Operacja jest objęta wsparciem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i częściowo finansowana z mechanizmu finansowego na rzecz kapitału naturalnego

Szczecin – jako drugie miasto w Polsce – otrzyma kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie miejskiego planu rozwoju sektora taniego mieszkalnictwa oraz na działania rewitalizacyjne z tym związane. EBI zobowiązał się do udzielenia dwóm towarzystwom budownictwa społecznego należącym do miasta Szczecina kredytu w wysokości nawet 85 mln PLN (ok. 20 mln EUR) na budowę i remont 250 tanich mieszkań (169 nowych i 81 wyremontowanych) oraz powiązanych z nimi podziemnymi miejscami parkingowymi .

Inwestycja w bardziej energooszczędne mieszkania w Szczecinie pozwoli zaoszczędzić ponad 3200 GJ rocznie, co przełoży się na znacznie mniejsze zużycie energii, niższe emisje i niższe rachunki za energię. Projekt przyczyni się również do usunięcia parkingów ulicznych w centrum miasta w ramach szerzej zakrojonego programu rewitalizacji historycznej części Szczecina.

Wcześniej w tym sektorze EBI przyznał dwóm przedsiębiorstwom komunalnym w Poznaniu dwa kredyty, dzięki którym sfinansowano budowę i remont ponad 2300 lokali socjalnych i tanich mieszkań w stolicy Wielkopolski.

Finansowanie przyznane Szczecinowi obejmuje dwie części: umowę ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego (STBS) na kwotę nawet 58,25 mln PLN (ok. 13,7 mln EUR) oraz umowę z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Prawobrzeże (TBSP) na kwotę nawet 26,25 mln PLN (ok. 6,1 mln EUR).

Operacja jest objęta gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – filaru finansowego planu inwestycyjnego dla Europy. Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI), filar doradczy planu inwestycyjnego dla Europy, zapewniło wsparcie techniczne dla beneficjentów. 

Po raz pierwszy w ramach inwestycji realizowanych w sektorze mieszkalnictwa społecznego o przystępnych cenowo mieszkań finansowanych przez EBI, w projekcie położono szczególny nacisk na zieloną infrastrukturę. W związku z tym, osobna umowa kredytowa w wysokości 3,4 mln PLN (ok. 0,8 mln EUR) została zawarta ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na sfinansowanie integracji dachów zielonych, miejskich działek gruntu, systemów kanalizacji deszczowej oraz innych elementów zielonej infrastruktury. Kredyt wchodzi zatem w zakres mechanizmu finansowego na rzecz kapitału naturalnego – instrumentu zarządzanego przez EBI – wspieranego przez gwarancję w ramach programu LIFE oraz ukierunkowanego na inwestycje o charakterze ekosystemowym na rzecz bioróżnorodności i przystosowania się do zmiany klimatu. To pierwszy projekt w ramach mechanizmu finansowego na rzecz kapitału naturalnego zatwierdzony przez bank UE w Polsce oraz pierwszy przypadek, gdy środki w ramach tego mechanizmu uzupełniają finansowanie projektów w branży mieszkalnictwa społecznego w Europie. Zarówno EBI, jak i Miasto Szczecin podkreślają znaczenie elementów zielonej infrastruktury w tej operacji w związku z wychodzeniem z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska powiedziała: „Jest to pierwszy kredyt EBI dla firm mieszkaniowych ze Szczecina i cieszę się, że pomoże on w rozwiązaniu dwóch problemów, z którymi boryka się sektor mieszkalnictwa społecznego: kurczenia się zasobów mieszkaniowych i coraz gorszej jakości starzejących się lokali. Przystępność cenowa mieszkań oraz tkanka społeczna naszych miast stanowią podstawę agendy miejskiej banku UE. Szczecin jest drugim – ale i nie ostatnim – miastem w Polsce, które uzyskało nasze wsparcie w tym sektorze. Ogromnie cieszy mnie również fakt, że mała, ale ważna część ogólnego finansowania EBI po raz pierwszy czerpie korzyści z mechanizmu finansowego na rzecz kapitału naturalnego – wspólnego instrumentu EBI i Komisji Europejskiej, który dotyczy w szczególności ekologicznych, innowacyjnych rozwiązań miejskich”.

Paolo Gentiloni, komisarz europejski ds. gospodarki, powiedział: „Ten projekt jest bliski mojemu sercu, gdyż zaspokaja istotne potrzeby w ramach jednego działania. Umożliwienie szczególnie wrażliwym mieszkańcom Szczecina korzystanie z przystępnych cenowo mieszkań przeznaczonych na wynajem przy jednoczesnym obniżeniu ich wydatków na energię jest nie tylko działaniem społecznym, lecz także impulsem do poprawy klimatu. Dzięki temu obywatele polscy mogą również stać się uczestnikami transformacji energetycznej, która pomoże nam w przezwyciężeniu kryzysu”.

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, powiedział: „Dzięki wsparciu, jakiego udziela nam Europejski Bank Inwestycyjny, możemy rozpoczynać budowę nowych mieszkań przeznaczonych na wynajem. Wszystko to w ramach działań związanych z rewitalizacją kolejnych, kluczowych dla miasta obszarów Śródmieścia i Starego Dąbia. Na uwagę zasługuje projekt obejmujący inwestycje w obrębie kwartału śródmiejskiego nr 36, który zakłada zupełną metamorfozę tego obszaru. W ramach rewitalizacji planuje się budowę nowych mieszkań dla seniorów, żłobek, Centrum Aktywności Lokalnej, aranżacje przestrzeni publicznej z deptakiem, fontanną i mini amfiteatrem, a także parking podziemny. Będzie też dużo zieleni. Zaprojektowano m. in. zielone zadaszenie placu w formie pergoli, ogród warzywny na dachu, a także ogród społeczny”.

Informacje o EBI

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Informacje o Szczecińskim TBS i TBS Prawobrzeże 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże są spółkami należącymi w stu procentach do Gminy Miasta Szczecin. Od ponad 20 lat zajmują się budowaniem mieszkań na wynajem,  cenowo dostępnych dla szczecinian. Spółki sprawują pieczę nad lokalami komunalnymi, modernizacją je oraz zarządzają wspólnotami mieszkaniowymi. Więcej na stronach: www.stbs.pl oraz www.tbs.szczecin.pl

Informacje o planie inwestycyjnym dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy, czyli plan Junckera, został wprowadzony w listopadzie 2014 roku w celu odwrócenia tendencji spadkowych w zakresie poziomu inwestycji oraz wprowadzenia Europy na drogę do ożywienia gospodarczego. Zastosowane w nim innowacyjne podejście oparte na wykorzystaniu gwarancji budżetowej Unii Europejskiej udzielonej Grupie EBI umożliwiło – i nadal umożliwia – uruchomienie znacznych środków sektora publicznego i prywatnego na inwestycje w strategicznych sektorach europejskiej gospodarki. Plan Junckera umożliwił już wygenerowanie inwestycji o wartości prawie 514 mld EUR, w tym 22,3 mld EUR w Polsce, i zapewnił wsparcie dla 1,2 mln przedsiębiorstw typu start-up i MŚP w całej Europie. Najnowsze dane EFIS z podziałem na sektory i kraje można znaleźć tutaj lub w dziale Najczęściej zadawane pytania.

Informacje o mechanizmie finansowym na rzecz kapitału naturalnego

W ramach mechanizmu finansowego na rzecz kapitału naturalnego Europejski Bank Inwestycyjny udziela kredytów i inwestuje w fundusze w celu wspierania w państwach członkowskich projektów promujących ochronę kapitału naturalnego, w tym przystosowanie się do zmiany klimatu. Łączne środki przewidziane dla tego instrumentu inwestycyjnego na lata 2014–2021 wynoszą 100–125 mln EUR. W ramach programu LIFE Komisja Europejska wnosi wkład w wysokości 50 mln EUR jako gwarancję inwestycji i zapewnia finansowanie instrumentu wsparcia o wartości 10 mln EUR.

Plan inwestycyjny dla Europy: Polska Pobierz (54.135 kB - PDF)ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK