SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


14.04.2021 NextGenerationEU: Komisja chce pozyskać do 800 mld euro, aby sfinansować odbudowę

Komisja podjęła dziś kroki w celu zapewnienia, by pożyczki w ramach tymczasowego instrumentu odbudowy NextGenerationEU były finansowane na jak najkorzystniejszych warunkach dla państw członkowskich UE i ich obywateli. Komisja wykorzysta strategię zdywersyfikowanego finansowania, aby do 2026 r. pozyskać maksymalnie ok. 800 mld euro w cenach bieżących. Takie podejście, zgodne z najlepszymi praktykami emitentów długu państwowego, umożliwi Komisji sprawne i skuteczne pozyskanie niezbędnych środków. Przyciągnie to również inwestorów do Europy i wzmocni międzynarodową rolę euro.

Johannes Hahn, komisarz ds. budżetu i administracji, skomentował: NextGenerationEU to przełom dla europejskich rynków kapitałowych. Przedstawiamy dziś mechanizm, który będzie zasilał NextGenerationEU. Strategia finansowania umożliwi zaciąganie pożyczek w ramach NextGenerationEU, tak abyśmy dysponowali wszystkimi niezbędnymi narzędziami umożliwiającymi odbudowę społeczną i gospodarczą oraz wspieranie naszego ekologicznego, cyfrowego i odpornego wzrostu gospodarczego. Przesłanie jest jasne: kiedy tylko Komisja będzie miała prawną możliwość zaciągnięcia pożyczek, będziemy gotowi!

Zaciąganie pożyczek na sfinansowanie odbudowy

NextGenerationEU – podstawowe unijne narzędzie reagowania na pandemię COVID-19 – będzie finansowane z pożyczek na rynkach kapitałowych. Od teraz do końca 2026 r. pozyskamy maksymalnie ok. 800 mld euro.

Przełoży się to na wolumen pożyczek wynoszący średnio około 150 mld euro rocznie, co sprawi, że UE stanie się jednym z największych emitentów długu w euro. Wszystkie pożyczki zostaną spłacone do 2058 r.

Chociaż Komisja zaciągała wcześniej pożyczki – w celu wsparcia państw członkowskich UE i państw trzecich – wielkość, częstotliwość i złożoność pożyczek NextGenerationEU wymagały zasadniczej zmiany podejścia do rynków kapitałowych.

Zróżnicowana strategia finansowania będzie odpowiedzią na te nowe potrzeby w zakresie finansowania. W razie potrzeby umożliwi to Komisji mobilizację wszystkich funduszy na jak najkorzystniejszych warunkach dla państw członkowskich UE i ich obywateli.

Strategia zdywersyfikowanego finansowania w ogólnym zarysie

Strategia zdywersyfikowanego finansowania łączy wykorzystanie różnych instrumentów i technik finansowania z otwartą i przejrzystą komunikacją skierowaną do uczestników rynku.
Strategia zdywersyfikowanego finansowania Komisji obejmie:

  • roczne decyzje w sprawie wolumenu pożyczek i publikowane co 6 miesięcy komunikaty na temat kluczowych parametrów planu finansowania, aby zapewnić inwestorom i innym zainteresowanym stronom przejrzystość i przewidywalność;
  • ustrukturyzowane i przejrzyste relacje z bankami wspierającymi program emisji (za pośrednictwem sieci głównych dealerów papierów wartościowych, tzw. primary dealers);
  • wiele instrumentów finansowania (obligacje średnio- i długoterminowe, z których część zostanie wyemitowana jako zielone obligacje NextGenerationEU, oraz krótkoterminowe papiery dłużne UE) w celu utrzymania elastyczności pod względem dostępu do rynku oraz zarządzania potrzebami w zakresie płynności i profilem zapadalności;
  • sprzedaż zarówno w drodze aukcji, jak i przez konsorcja emisyjne w celu zapewnienia oszczędnego kosztowo dostępu do niezbędnych środków finansowych na korzystnych warunkach.

Operacje zaciągania pożyczek będą osadzone w solidnych ramach zarządzania, które zapewnią ich spójne i konsekwentne przeprowadzanie.
Ze swojej strony Komisja będzie nadal koordynowała działania z innymi emitentami, w tym z państwami członkowskimi UE i podmiotami ponadnarodowymi.

Wartość dodana strategii zdywersyfikowanego finansowania 

Strategia zdywersyfikowanego finansowania pomoże Komisji osiągnąć dwa główne cele: zaspokojenie dużych potrzeb finansowych NextGenerationEU i uzyskanie pożądanych niskich kosztów i niskiego ryzyka realizacji w interesie wszystkich państw członkowskich i ich obywateli.

  • Wykorzystując szeroki zakres terminów zapadalności i typów instrumentów oraz zwiększając przewidywalność operacji finansowania, Komisja zapewni większą zdolność absorpcyjną rynku. Możliwość sprzedaży długu na aukcji sprawi, że operacje finansowania będą jeszcze skuteczniejsze. Pomoże to zaspokoić duże potrzeby w zakresie finansowania.
  • Umożliwiając elastyczność w podejmowaniu decyzji o tym, kiedy przeprowadzać operacje finansowania oraz jakie techniki lub instrumenty finansowania należy stosować, Komisja uzyska pożądane niskie koszty i niskie ryzyko realizacji w interesie wszystkich państw członkowskich.

Dalsze działania

W związku z dzisiejszym pakietem Komisja podejmie szereg kroków w celu wdrożenia strategii zdywersyfikowanego finansowania. Oto przykłady takich działań:

  • Utworzenie sieci głównych dealerów: Zgodnie z praktykami porównywalnych emitentów Komisja utworzy sieć głównych dealerów w celu ułatwienia skutecznej realizacji aukcji i transakcji konsorcjalnych, wsparcia płynności na rynkach wtórnych oraz zapewnienia plasowania naszego długu u jak najszerszej bazy inwestorów. Formularz zgłoszeniowy i ogólne warunki uczestnictwa zostaną wkrótce opublikowane na naszej stronie internetowej.
  • Publikacja pierwszej rocznej decyzji w sprawie pożyczek (i towarzyszącej jej decyzji w sprawie finansowania) oraz pierwszego planu finansowania NextGenerationEU: Aby zapewnić przejrzystą komunikację z rynkami, Komisja przyjmie pierwszą roczną decyzję w sprawie pożyczek i opublikuje informacje związane z pierwszym planem finansowania przed rozpoczęciem zaciągania pożyczek w ramach NextGenerationEU, planowanym na lato bieżącego roku (w zależności od zatwierdzenia decyzji w sprawie zasobów własnych przez wszystkie państwa członkowskie, co uprawni Komisję do zaciągania pożyczek na rzecz NextGenerationEU). Operacje zaciągania pożyczek mogą rozpocząć się niezwłocznie po wejściu w życie decyzji w sprawie zasobów własnych. Plany finansowania będą następnie aktualizowane co pół roku.

Kontekst

NextGenerationEU

NextGenerationEU jest podstawowym unijnym narzędziem reagowania na kryzys związany z COVID-19. Celem instrumentu jest wsparcie odbudowy gospodarczej i działanie na rzecz bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej przyszłości. UE utworzyła ten instrument w ramach pakietu stymulacyjnego o wartości ponad 2 bln euro (w cenach bieżących), względnie 1,8 bln euro (w cenach z 2018 r.), obejmującego również długoterminowy budżet na lata 2021–2027.
Głównym elementem NextGenerationEU jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oferujący dotacje i pożyczki w celu wspierania reform i inwestycji w państwach członkowskich UE, o łącznej wartości 723,8 mld euro w cenach bieżących.
NextGenerationEU wzmocni też kilka programów UE. Aby sfinansować NextGenerationEU, UE będzie zaciągać pożyczki na rynkach kapitałowych. Spłata będzie miała miejsce w długim horyzoncie czasowym – do 2058 r. Pozwoli to uniknąć natychmiastowej presji na finanse krajowe państw członkowskich i umożliwi państwom członkowskim skoncentrowanie wysiłków na odbudowie gospodarki.
Aby pomóc w spłacie zaciągniętych pożyczek, UE rozważy wprowadzenie do budżetu UE nowych zasobów własnych (lub źródeł dochodów) oprócz już istniejących.

UE jako pożyczkobiorca

Komisja Europejska, w imieniu UE, jest od dawna obecna na rynkach kapitałowych. Od 40 lat Komisja Europejska prowadzi szereg programów pożyczkowych w celu wsparcia państw członkowskich UE i państw trzecich.
W ubiegłym roku Komisja rozpoczęła również zaciąganie pożyczek na rzecz SURE – instrumentu o wartości do 100 mld euro – który ma pomóc chronić miejsca pracy i utrzymać zatrudnienie. Jak dotąd 3/4 unijnych środków finansowych w ramach SURE pozyskano w sześciu bardzo udanych emisjach, co umożliwiło sfinansowanie pożyczek dla państw członkowskich na bardzo korzystnych warunkach.
Wszystkie te operacje udzielania pożyczek finansowano na zasadzie pożyczek wzajemnych (back-to-back), głównie poprzez emisje oferowane na rynku przez konsorcja.


Więcej informacji

Pytania i odpowiedzi
Strona poświęcona UE jako pożyczkobiorcy
UE jako pożyczkobiorca – relacje inwestorów
Zestawienia informacji
Akty prawne
Prezentacja dla inwestorów

Komisja chce pozyskać do 800 mld euro na odbudowę Pobierz (51.898 kB - PDF)

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK