SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


09.07.2021 Komisja wzywa państwa członkowskie do stworzenia bardziej konkurencyjnego i dynamicznego rynku usług biznesowych

Komisja opublikowała dziś zaktualizowane zalecenia dotyczące reformy przepisów w odniesieniu do siedmiu zawodów regulowanych. Celem zaleceń jest zachęcenie państw członkowskich do tworzenia otoczenia regulacyjnego sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu, innowacjom i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wsparcie państw członkowskich w tym zakresie, a przede wszystkim usunięcie utrzymujących się przeszkód na jednolitym rynku usług.

Zaktualizowane zalecenia odzwierciedlają bardzo ograniczone postępy, jakie osiągnęły państwa członkowskie w reformowaniu przepisów dotyczących zawodów regulowanych od momentu opublikowania pierwszych zaleceń w 2017 r. Tylko kilka państw członkowskich podjęło działania w celu usunięcia nieproporcjonalnych regulacji. Ogólnie rzecz biorąc, w wyniku reform zalecenia Komisji zostały zrealizowane jedynie częściowo, co pozostawia znaczne pole do dalszych usprawnień regulacyjnych w większości państw członkowskich.

Ukierunkowane i skuteczne reformy strukturalne w tych sektorach przyniosłyby korzyści europejskim ekosystemom przemysłowym poważnie dotkniętym pandemią dzięki stworzeniu bardziej otwartego otoczenia biznesowego oraz zwiększeniu możliwości wyboru, cen i dostępności usług dla konsumentów i przemysłu.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: Usługi biznesowe mają zasadnicze znaczenie dla gospodarki europejskiej. Zależą od nich europejscy konsumenci oraz wszystkie ekosystemy przemysłowe. Opublikowane dziś zalecenia mają pobudzić działania państw członkowskich na rzecz poprawy konkurencyjności i odporności jednolitego rynku usług oraz przyczynić się do odbudowy po pandemii COVID-19. Ograniczone postępy w zakresie reform w ciągu ostatnich 4 lat pokazują, że musimy bardziej się postarać. Komisja Europejska jest gotowa wspierać państwa członkowskie w tym procesie.

Zalecenia koncentrują się na siedmiu zawodach regulowanych o wysokim potencjale wzrostu, innowacji i zatrudnienia: architekci, inżynierowie, prawnicy, księgowi, rzecznicy patentowi, agenci nieruchomości i przewodnicy turystyczni. Zalecenia dotyczą przepisów krajowych regulujących dostęp do tych zawodów i ich wykonywanie, na przykład poprzez zarezerwowanie szerokich obszarów działalności dla specjalistów posiadających określone kwalifikacje lub poprzez ograniczenie rodzajów spółek i dozwolonych struktur własnościowych. Praktyki te mogą ograniczać konkurencję, a także dostęp przedsiębiorstw do kapitału, korzyści skali i innowacji. W istocie dostęp do zawodów regulowanych i ich wykonywania są wielokrotnie wymieniane jako utrzymujące się przeszkody dla przedsiębiorstw na jednolitym rynku[1] . 

W tym celu zaleca się: i) monitorowanie postępów w realizacji reform; ii) zwiększenie świadomości na temat uciążliwych regulacji; oraz (iii) określenie obszarów o największym potencjale gospodarczym, w których należy przeprowadzić reformy.

W komunikacie przeanalizowano i porównano restrykcyjność barier nałożonych na podobne zawody w państwach członkowskich przy użyciu wskaźnika ilościowego.
Komunikat i zawarte w nim zalecenia stanowią część ambitnego programu Komisji mającego na celu poprawę integracji, konkurencyjności i dynamiki europejskiego jednolitego rynku usług, jak określono w zaktualizowanej nowej strategii przemysłowej na 2020 r.[2] Stanowi on rozwinięcie działania podstawowego określonego w planie działania na rzecz egzekwowania przepisów[3].

Kontekst

Usługi dla przedsiębiorstw, które są często świadczone w ramach zawodów regulowanych, odpowiadają za około 13 proc. wartości dodanej UE i około 14 proc. zatrudnienia w UE. Sektory te dostarczają dobra i usługi pośrednie we wszystkich ekosystemach przemysłowych i odgrywają zasadniczą rolę w gospodarce europejskiej. Oznacza to, że dobrze funkcjonujący sektor zawodów regulowanych może być istotnym źródłem wzrostu gospodarczego i dobrobytu, a sprawne funkcjonowanie tego sektora będzie miało istotne znaczenie dla osiągnięcia trwałego ożywienia gospodarczego po kryzysie związanym z COVID-19.

W najnowszym komunikacie zaktualizowano i ulepszono zalecenia dotyczące reformy zawodów regulowanych, skierowane do państw członkowskich w 2017 r. Jest to część działań następczych związanych z „wzajemną oceną”, przewidzianą w zmienionej dyrektywie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych z 2013 r. (2013/55/UE).

Do zaleceń dołączono dokument roboczy służb Komisji zawierający bardziej szczegółową analizę przepisów krajowych dotyczących określonych usług świadczonych w ramach zawodów regulowanych.

Informacje dodatkowe:

Komunikat w sprawie analizy i aktualizacji zaleceń dotyczących reformy zawodów regulowanych z 2017 r.
Dokument roboczy służb Komisji
Wytyczne z 2017 r. w sprawie zaleceń dotyczących reformy zawodów regulowanych

[1] SWD(2020) 54
[2] COM(2021) 350
[3] Długofalowy plan działania na rzecz lepszego wdrażania i egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku, COM(2020) 94 final.

Bardziej konkurencyjny i dynamiczny rynek usług biznesowych Pobierz (45.909 kB - PDF)
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK