SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


10.11.2021 Komisja zainwestuje prawie 2 mld euro z programu „Cyfrowa Europa” w celu uzyskania postępów w realizacji transformacji cyfrowej

Komisja przyjęła trzy programy prac programu „Cyfrowa Europa”, w których określono cele i konkretne obszary tematyczne, które otrzymają finansowanie w łącznej wysokości 1,98 mld euro. Pierwszy z nich obejmuje strategiczne inwestycje, które będą miały decydujące znaczenie dla realizacji celów Komisji w zakresie wdrożenia cyfrowej dekady Europy. Program „Cyfrowa Europa” ma na celu wzmocnienie suwerenności technologicznej Europy i wprowadzenie na rynek rozwiązań cyfrowych z korzyścią dla obywateli, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw.

Główny program prac o wartości 1,38 mld euro będzie się koncentrował na inwestycjach w obszarach sztucznej inteligencji (SI), chmury obliczeniowej i przestrzeni danych, infrastruktury komunikacji kwantowej, zaawansowanych umiejętności cyfrowych oraz szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych w całej gospodarce i społeczeństwie do końca 2022 r. Równolegle do głównego programu prac Komisja opublikowała dwa szczegółowe programy prac: pierwszy z nich koncentruje się na finansowaniu działań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i dysponuje budżetem w wysokości 269 mln euro w okresie do końca 2022 r.; natomiast drugi dotyczy utworzenia i działania sieci europejskich centrów innowacji cyfrowych, a jego budżet w okresie do końca 2023 r. opiewa na 329 mln euro.

Margrethe Vestager,wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: Przy pomocy programu „Cyfrowa Europa” budujemy bezpieczną i zrównoważoną infrastrukturę cyfrową. Umożliwiamy również przedsiębiorstwom uzyskanie lepszego dostępu do danych lub korzystanie z rozwiązań opierających się na sztucznej inteligencji. Program przewiduje także inwestycje dające pewność, że Europejczycy będą mogli zdobyć odpowiednie umiejętności potrzebne do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Cel zakłady, że wszyscy w Europie – obywatele, przedsiębiorstwa, administracje lokalne i inne zainteresowane strony – będą mieli możliwość korzystania z rozwiązań technologicznych gotowych do wprowadzenia na rynek.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, powiedział: Mamy obecnie cyfrową dekadę Europy. Do roku 2030 dane, obliczenia w chmurze, usługi brzegowe i obliczenia kwantowe będą siłą napędową dla innowacji w przemyśle i społeczeństwie, przyczyniając się do powstania nowych modeli biznesowych. Ogłoszone dzisiaj inwestycje o wartości 2 mld euro umożliwią europejskim przedsiębiorstwom o różnej wielkości, a zwłaszcza przedsiębiorstwom typu start-up, wykorzystanie możliwości na szybko rozwijających się rynkach. Przyczynią się one również do uzyskania przez obywatel Unii większych możliwości dzięki nabyciu umiejętności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w bezpiecznym środowisku cyfrowym. Nastąpi wzmocnienie naszej suwerenności technologicznej.Główny program prac w ramach programu „Cyfrowa Europa” będzie obejmował inwestycje, takie jak:

  • wdrożenie wspólnych przestrzeni danych (np. przestrzeni danych do celów produkcji, mobilności i finansowania), które ułatwią transgraniczną wymianę danych dla przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorstw typu startup i sektora publicznego, a także wdrożenie sfederalizowanej infrastruktury i usług brzegowych, tj. szkieletu rozwiązań cyfrowych, które zapewnią bezpieczne przepływy danych;
  • tworzenie zaplecza testowego i doświadczalnego na potrzeby rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w celu zwiększenia wykorzystania niezawodnej SI (z uwzględnieniem wykorzystania przez MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up) w odpowiedzi na kluczowe wyzwania społeczne, m.in. zmianę klimatu i zrównoważone systemy opieki zdrowotnej (np. wdrożenie opartych na SI urządzeń testujących na potrzeby opieki zdrowotnej, a także inteligentnych miast i społeczności);
  • wdrożenie bezpiecznej infrastruktury komunikacji kwantowej na potrzeby UE (EuroQCI), która zapewni wysoką odporność na ataki cybernetyczne;
  • opracowanie i prowadzenie studiów magisterskich w dziedzinie kluczowych zaawansowanych technologii cyfrowych w celu podniesienia poziomu umiejętności cyfrowych w Europie, w tym działania takie jak intensywne kursy umiejętności cyfrowych dla MŚP, zgodnie z zapowiedziami w programie na rzecz umiejętności z 2020 r. i strategii na rzecz MŚP;
  • opracowanie, funkcjonowanie oraz ewoluujące i ciągłe utrzymanie usług cyfrowych wspierających transgraniczną interoperacyjność rozwiązań w celu wsparcia administracji publicznych (np. europejska tożsamość cyfrowa).

W programie prac dotyczącym cyberbezpieczeństwa przewidziane zostaną inwestycje w opracowywanie zaawansowanego sprzętu, narzędzi i infrastruktury danych w obszarze cyberbezpieczeństwa. Posłuży on do finansowania rozwoju i najlepszego wykorzystania wiedzy i umiejętności związanych z cyberbezpieczeństwem, promowania wymiany najlepszych praktyk i zapewniania powszechnego wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa w całej gospodarce europejskiej.

Aby pomóc w osiągnięciu celów programu „Cyfrowa Europa”, w jego ramach zostanie uruchomiona sieć europejskich centrów innowacji cyfrowych oferująca dostęp do testowania technologii i wspierająca transformację cyfrową organizacji prywatnych i publicznych w całej Europie, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, administracji rządowych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Europejskie centra innowacji cyfrowych będą ważnym narzędziem polityki UE, w szczególności polityki przemysłowej i polityki na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up, zapewniającym wsparcie przedsiębiorstwom i sektorowi publicznemu w dwojakiej transformacji – zielonej i cyfrowej.

Dalsze działania

Pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Cyfrowa Europa” zostaną opublikowane do końca listopada, a kolejne zaproszenia zostaną opublikowane w 2022 r. Programy prac będą wdrażane głównie poprzez dotacje i zamówienia publiczne. Kilka działań, takich jak tematy w ramach inicjatywy „Kierunek Ziemia”, zostanie zrealizowanych w drodze zarządzania pośredniego, przy czym organizacje partnerskie dokonują zamówień na potrzeby koniecznych działań.

Kontekst

Program „Cyfrowa Europa” jest pierwszym programem UE w zakresie finansowania ukierunkowanym na wykorzystywanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa i obywateli. Z planowanym budżetem całkowitym w wysokości 7,5 mld euro (w cenach bieżących) do wykorzystania w okresie 7 lat program spowoduje przyspieszenie ożywienia gospodarczego i kształtowanie transformacji cyfrowej europejskiego społeczeństwa i gospodarki, przynosząc korzyści w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom. Program „Cyfrowa Europa” będzie wdrażany za pomocą wieloletnich programów prac.

Program „Cyfrowa Europa” będzie uzupełniał inwestycje prowadzone w ramach innych programów UE, np. „Horyzont Europa”Programu UE dla zdrowiaInvestEU lub instrumentu „Łącząc Europę, a także inwestycje w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Rozporządzenie ustanawiające program „Cyfrowa Europa” zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 maja 2021 r., weszło w życie tego samego dnia i jest stosowane z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2021 r.

Dodatkowe informacje

Zestawienie informacji na temat programu „Cyfrowa Europa”
Jak uzyskać finansowanie?
Program „CYFROWA Europa” – programy prac
Przedstawienie programu „CYFROWA Europa”

Finansowanie w wysokości 1,98 mld euro z programu „Cyfrowa Europa” Pobierz (51.873 kB - PDF)

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK