SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


22.02.2022 Oświadczenie przewodniczących Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę

Statement by the Presidents of the European Commission and the European Council on Russian aggression against Ukraine

The decision of the Russian Federation to recognise as independent entities and send Russian troops to certain areas of Ukraine's Donetsk and Luhansk oblasts is illegal and unacceptable. It violates international law, Ukraine's territorial integrity and sovereignty, Russia's own international commitments and it further escalates the crisis.

Both Presidents welcome the steadfast unity of Member States and their determination to react with robustness and speed to the illegal actions of Russia in close coordination with international partners.
An informal meeting of EU Foreign Affairs Ministers chaired by the High Representative will take place today at 4 pm. Following that, a first package of sanctions will be formally tabled later this afternoon.

Appropriate bodies will then meet to finalise the package without delay.

The package contains proposals:

  • to target those who were involved in the illegal decision,
  • to target banks that are financing Russian military and other operations in those territories,
  • to target the ability of the Russian state and government to access the EU's capital and financial markets and services, to limit the financing of escalatory and aggressive policies,
  • and to target trade from the two breakaway regions to and from the EU, to ensure that those responsible clearly feel the economic consequences of their illegal and aggressive actions.

The EU has prepared and stands ready to adopt additional measures at a later stage if needed in the light of further developments.

Both Presidents supported by the High Representative continue to follow closely developments on the ground and consult with fellow EU leaders and international counterparts.

The Union remains in full solidarity with Ukraine and united in support for its sovereignty and territorial integrity.

We stand by and will continue to support Ukraine and its people.


Robocze tłumaczenie:

Oświadczenie przewodniczących Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę

Decyzja Federacji Rosyjskiej o uznaniu ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego za niezależne podmioty oraz wysłaniu wojsk rosyjskich na niektóre obszary tych obwodów jest bezprawna i niedopuszczalna.

Narusza ona prawo międzynarodowe, integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, własne zobowiązania międzynarodowe Rosji oraz dodatkowo eskaluje kryzys.

Oboje przewodniczący z zadowoleniem przyjmują niezachwianą jedność państw członkowskich i ich determinację do zdecydowanego i szybkiego reagowania na nielegalne działania Rosji, w ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi.

Nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE pod przewodnictwem Wysokiego Przedstawiciela odbędzie się dziś o godzinie 16:00, a w godzinach późnopopołudniowych przedstawiony zostanie formalnie pierwszy pakiet sankcji.

Następnie odpowiednie organy spotkają się, aby bezzwłocznie sfinalizować pakiet.

Pakiet zawiera propozycje środków:

  • skierowanych wobec osób, które były zaangażowane w podjęcie tej nielegalnej decyzji,
  • skierowanych wobec banków, które finansują rosyjskie operacje wojskowe i inne operacje na wskazanych terytoriach,
  • ograniczających zdolność dostępu państwa i rządu rosyjskiego do rynków i usług kapitałowych i finansowych UE oraz ograniczających finansowanie eskalacyjnej i agresywnej polityki,
  • ograniczających wymianę handlową między dwoma separatystycznymi regionami a UE, tak aby osoby odpowiedzialne dotkliwie odczuły ekonomiczne skutki swoich nielegalnych i agresywnych działań.

UE jest przygotowana na przyjęcie dodatkowych środków na późniejszym etapie, jeśli zajdzie taka potrzeba w następstwie dalszych wydarzeń.

Oboje przewodniczący wspierani przez Wysokiego Przedstawiciela nadal uważnie śledzą wydarzenia w terenie i konsultują się z innymi przywódcami UE i ich międzynarodowymi odpowiednikami.

Unia pozostaje w pełni solidarna z Ukrainą i zjednoczona we wspieraniu jej suwerenności i integralności terytorialnej.

Podtrzymujemy nasze wsparcie dla Ukrainy i jej mieszkańców.


Oryginalny tekst oświadczenia: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/statement_22_1281ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK