SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


28.03.2022 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w UE: liczba ofiar śmiertelnych w 2021 r. znacznie poniżej poziomu sprzed pandemii

Komisja Europejska opublikowała dziś wstępne dane liczbowe dotyczące śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w roku 2021. Szacuje się, że w ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło 19 800 osób. Oznacza to wzrost o 1 000 zgonów (+5 proc.) w porównaniu z rokiem 2020, ale nadal stanowi to spadek o blisko 3 000 (-13 proc.) ofiar śmiertelnych w porównaniu z rokiem 2019 poprzedzającego pandemię. Ogólnym celem jest zmniejszenie o połowę liczby zgonów do roku 2030. W ostatnim dziesięcioleciu odnotowano spadek o 36 proc. w całej UE.

Komisarz ds. transportu Adina Vălean powiedziała: Ponieważ natężenie ruchu wraca do normalności, musimy zadbać o to, by nie powrócić do liczby śmiertelnych ofiar wypadków na poziomie sprzed pandemii. Na szczeblu UE będziemy dążyć – poprzez finansowanie, prawodawstwo i działania informacyjne – do stworzenia bezpiecznego systemu w postaci bezpieczniejszej infrastruktury, bezpieczniejszych pojazdów, bezpieczniejszego korzystania z dróg i lepszej opieki powypadkowej. Jest to jednak wspólnym obowiązkiem państw członkowskich, przemysłu i wszystkich użytkowników dróg. Każdemu wypadkowi śmiertelnemu i poważnym obrażeniom odniesionym w wypadkach drogowych można by zapobiec.

Niejednorodna sytuacja w UE 

Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE w 2021 r. wzrosła o 5 proc. w stosunku do poprzedniego roku, chociaż na porównania z rokiem 2020 duży wpływ mają wzorce ruchu drogowego w poszczególnych państwach podczas pandemii. W latach 2019–2020 liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych spadła o 17 proc. 

Ogólny ranking[1] wskaźników ofiar śmiertelnych w poszczególnych krajach w 2021 r. nie zmienił się znacząco – najbezpieczniejsze drogi odnotowano w Szwecji (18 zgonów na milion mieszkańców), natomiast najwyższy wskaźnik śmiertelności odnotowano w Rumunii (93 zgony na milion mieszkańców). Średnia w UE wyniosła 44 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców.  

Według wstępnych danych dziewięć państw członkowskich (Dania, Niemcy, Irlandia, Cypr, Litwa, Malta, Polska, Portugalia i Szwecja) odnotowało w 2021 r. najniższą w historii liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. 

W porównaniu z rokiem 2019 poprzedzającym pandemię liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 2021 r. spadła o 13 proc., przy czym największe spadki – o ponad 20 proc. – odnotowano w Danii, Belgii, Portugalii, Polsce i na Litwie. Z kolei Łotwa, Słowenia i Finlandia odnotowały wzrost liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w ciągu ostatnich dwóch lat. 

Grupy najczęstszych ofiar wypadków  

Dane dostępne za 2020 r. [2] dają wgląd w rodzaj użytkowników dróg uczestniczących w śmiertelnych wypadkach i ich lokalizację oraz płeć i wiek.  

Ogółem 52 proc. śmiertelnych wypadków drogowych miało miejsce na drogach wiejskich, 40 proc. w obszarach miejskich, a 8 proc. na autostradach. Osoby znajdujące się w pojeździe (kierowcy i pasażerowie) stanowiły 43 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, podczas gdy piesi – 20 proc., użytkownicy dwukołowych pojazdów silnikowych (motocykli i motorowerów) – 18 proc., a rowerzyści – 10 proc. ogółu ofiar śmiertelnych.  

Na obszarach miejskich podział ten jest zupełnie inny – najliczniejszą grupę ofiar stanowią piesi (37 proc.). Użytkownicy dwukołowych pojazdów silnikowych stanowią 18 proc. ogółu śmiertelnych ofiar wypadków na obszarach miejskich, ginie również coraz więcej rowerzystów (14 proc.), co oznacza, że blisko 70 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych na obszarach miejskich to niechronieni użytkownicy ruchu drogowego.  

Trzy czwarte ofiar śmiertelnych wypadków drogowych to mężczyźni (77 proc.). Osoby starsze (powyżej 65 r. ż.) stanowiły ponad jedną czwartą (28 proc.) wszystkich ofiar śmiertelnych, chociaż proporcjonalnie więcej ginie na drogach ludzi młodych. Podczas gdy 12 proc. ofiar wypadków drogowych w UE miało od 18 do 24 lat, ta grupa wiekowa stanowi zaledwie 7 proc. ludności UE. Oznacza to, że statystycznie młodzi ludzie częściej ponoszą śmierć w wypadkach drogowych.  

Kontekst  

UE wyznaczyła sobie cel redukcji o 50 o proc. liczby zgonów – a po raz pierwszy również poważnych obrażeń – do 2030 r. Zostało to określone w przygotowanym przez Komisję strategicznym planie działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w ramach polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego UE na lata 2021–2030, w których określono również plany dotyczące bezpieczeństwa na drogach, zmierzające do wyeliminowania śmiertelnych wypadków drogowych do 2050 r. („wizja zero”). Założenia te obejmują określenie kluczowych wskaźników efektywności w odniesieniu do bezpiecznych pojazdów, dróg i poboczy; bezpiecznego korzystania z dróg, w tym bezpiecznych prędkości, prowadzenia pojazdu w stanie trzeźwości, zapobiegania rozpraszaniu uwagi podczas jazdy oraz stosowania pasów bezpieczeństwa i wyposażenia ochronnego; a także szybkiej i skutecznej opieki powypadkowej.  

Pierwsze wyniki dotyczące kluczowych wskaźników efektywności zostaną przedstawione na unijnej konferencji dotyczącej wyników w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w dniu 18 października 2022 r. Na tym odbywającym się co dwa lata wydarzeniu, w którym uczestniczą decydenci, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego, ocenia się aktualną sytuację w tej dziedzinie i określa działania, jakie należy podjąć, aby osiągnąć „wizję zero”.  

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest również kluczowym elementem ostatnich inicjatyw UE w zakresie polityki mobilności, w tym kompleksowej strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, wniosku Komisji dotyczącego przeglądu rozporządzenia w sprawie TEN-T oraz ram mobilności miejskiej.  

UE jest liderem drugiej dekady działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, ogłoszonej przez ONZ na lata 2021–2030 w sierpniu 2020 r. .  

Więcej informacji  

Statystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego za rok 20 21: co kryje się za danymi?  
Prace Komisji nad bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz unijne statystyki i analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego  

Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na milion mieszkańców – wstępne dane za 2021 r. 

Wskaźnik na milion mieszk. 

zmiana procentowa w 2021 r. w stos. do: 

2019 

2020 

2021 

2020 

2019 

Średnia 2017–2019 

UE-27  

51 

42 

44 

5 % 

-13 % 

-15 % 

Belgia 

56 

43 

43 

0 % 

-23 % 

-19 % 

Bułgaria 

90 

67 

81 

21 % 

-11 % 

-12 % 

Czechy 

58 

48 

50 

3 % 

-14 % 

-14 % 

Dania 

34 

28 

23 

-17 % 

-32 % 

-26 % 

Niemcy 

37 

33 

31 

-6 % 

-16 % 

-19 % 

Estonia 

39 

44 

41 

-7 % 

6 % 

-1 % 

Irlandia 

29 

29 

27 

-6 % 

-2 % 

-5 % 

Grecja 

64 

54 

57 

5 % 

-12 % 

-14 % 

Hiszpania 

37 

29 

32 

10 % 

-14 % 

-16 % 

Francja 

50 

39 

45 

16 % 

-9 % 

-11 % 

Chorwacja 

73 

58 

72 

23 % 

-2 % 

-7 % 

Włochy 

53 

40 

48 

19 % 

-10 % 

-14 % 

Cypr 

59 

54 

49 

-8 % 

-15 % 

-14 % 

Łotwa 

69 

73 

78 

6 % 

11 % 

6 % 

Litwa 

67 

63 

52 

-17 % 

-22 % 

-20 % 

Luksemburg 

36 

42 

38 

-8 % 

9 % 

-13 % 

Węgry 

62 

47 

56 

18 % 

-10 % 

-12 % 

Malta 

32 

21 

17 

-18 % 

-44 % 

-49 % 

Niderlandy 

34 

30 

28 

-4 % 

-16 % 

-14 % 

Austria 

47 

39 

40 

4 % 

-14 % 

-13 % 

Polska 

77 

66 

59 

-10 % 

-23 % 

-22 % 

Portugalia 

67 

52 

50 

-3 % 

-24 % 

-22 % 

Rumunia 

96 

85 

93 

8 % 

-4 % 

-6 % 

Słowenia 

49 

38 

54 

43 % 

12 % 

15 % 

Słowacja 

50 

45 

47 

5 % 

-4 % 

-4 % 

Finlandia 

38 

40 

40 

0 % 

6 % 

-3 % 

Szwecja 

22 

20 

18 

-6 % 

-13 % 

-28 % 

Szwajcaria 

22 

26 

23 

-12 % 

7 % 

-8 % 

Norwegia 

20 

17 

16 

-5 % 

-19 % 

-18 % 

Islandia 

17 

22 

24 

13 % 

50 % 

-33 % 

W 2020 r. w Liechtensteinie odnotowano jedną śmiertelną ofiarę wypadku drogowego, a w 2021 r. – zero ofiar śmiertelnych.  
W przypadku niektórych państw wyniki za 2021 r. opierają się na danych wstępnych i mogą ulec nieznacznym zmianom przy publikacji ostatecznych danych jesienią 2022 r. Dane za 2021 r. porównano z trzema okresami: rokiem 2020 (rokiem poprzednim), rokiem 2019 (rokiem odniesienia dla celu zmniejszenia o 50 proc. liczby zgonów do 2030 r.) oraz średnią z lat 2017–2019 (w celu uwzględnienia wahań w małych państwach). Zmiany procentowe w tabeli odnoszą się do bezwzględnej liczby ofiar śmiertelnych, a nie do wskaźnika na milion mieszkańców.  

[1] W zestawieniu nie uwzględniono krajów, w których na drogach zginęło mniej niż 100 osób rocznie.
[2] Szczegółowe dane za 2021 r. nie są jeszcze dostępne. 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w UE Pobierz (55.422 kB - PDF)
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK