SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


http://www.eds-fundacja.pl
24.09.2022 Strategia Global Gateway: Przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiada środki finansowe

Strategia Global Gateway: Przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiada środki na prawa kobiet i młodzieży, bezpieczeństwo żywnościowe, walkę z chorobami i ochronę różnorodności biologicznej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zakończyła tydzień intensywnych rozmów ze światowymi przywódcami i partnerami międzynarodowymi podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Na szczycie podjęto szereg zobowiązań mających zaradzić obecnemu kryzysowi żywnościowemu, pogłębionemu przez rosyjską napaść na Ukrainę, pilnemu kryzysowi klimatycznemu i przyrodniczemu oraz poprawić stan zdrowia na świecie. Przemawiając na festiwalu Global Citizen w Nowym Jorku, przewodnicząca Ursula  von der Leyen potwierdziła zobowiązanie UE do udzielenia naszym partnerom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji pomocy w zmaganiach ze społecznymi i gospodarczymi skutkami bezprawnych działań Rosji oraz pobudzenia zrównoważonych inwestycji w ramach unijnej strategii Global Gateway.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen zobowiązała się przekazać 715 mln euro na Globalny Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią. Dzięki tej kwocie całkowity wkład Drużyny Europy (UE i państwa członkowskie) wyniesie ponad 4,3 mld euroZapowiedziała także przeznaczenie dodatkowych środków w wysokości 600 mln euro na walkę ze światowym kryzysem bezpieczeństwa żywnościowego w znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji krajach partnerskich w Afryce, na Karaibach i Pacyfiku.

Ponadto przewodnicząca zapowiedziała nowe środki w kwocie 45 mln euro na przestrzeni sześciu lat na rzecz wspierania praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a także praw kobiet na całym świecie.
Zapowiedziała również, że dzięki podwojeniu środków przekazywanych przez Komisję na finansowanie ochrony różnorodności biologicznej na całym świecie inwestycja na ten cel osiągnie kwotę 7 mld euro. Ponadto przewodnicząca ogłosiła, że Unia Europejska przygotowuje partnerstwa leśne z pięcioma krajami – Ugandą, Zambią, Kongo, Mongolią i Gujaną.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: Drużyna Europy odpowiada na apel obywateli o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, dbanie o nasze zdrowie i zdrowie naszej planety. Po tym jak połączyliśmy siły w walce z pandemią musimy teraz zjednoczyć się, aby położyć kres innym śmiertelnym chorobom, zwalczać ubóstwo i zapewnić sprawiedliwość. Europa również ma do odegrania rolę w globalnej transformacji ekologicznej. Przed grudniową COP15 potwierdzamy bezprecedensową inwestycję we wsparcie naszych partnerów. Apeluję do wszystkich międzynarodowych darczyńców, by dostosowali się do naszych ambicji w zakresie ochrony różnorodności biologicznej.

Jak podkreśliła komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta UrpilainenMusimy zjednoczyć się, aby przywrócić realizację celów zrównoważonego rozwoju. Jak zapowiedziano w tym tygodniu podczas szczytu poświęconego transformacji edukacji, UE znacznie zwiększyła swoje inwestycje w edukację, która jest akceleratorom postępów w realizacji wszystkich celów zrównoważonego rozwoju. Wraz z dzisiejszymi zapowiedziami wzywamy społeczność międzynarodową do przyłączenia się do nas w celu zwiększenia inwestycji, a także ich sprawiedliwszej i skuteczniejszej realizacji.

Zwiększenie wsparcia UE dla znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku dotkniętych kryzysem żywnościowym

Komisja Europejska przekierowała 600 mln euro z 10. i 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju na finansowanie natychmiastowej pomocy humanitarnej oraz wspieranie zrównoważonej produkcji żywności i odporności systemów żywnościowych w znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji krajach partnerskich w Afryce, na Karaibach i Pacyfiku. Z pomocą tych środków UE pomoże swoim partnerom we wzmocnieniu ich autonomii, a tym samym zaradzeniu konsekwencjom rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, zwłaszcza kryzysowi bezpieczeństwa żywnościowego i powiązanym wstrząsom gospodarczym. Z kwoty dodatkowych 600 mln euro kwotę 160,5 mln euro przeznaczono dla Afryki Zachodniej i Środkowej, 146 mln euro – dla Afryki Wschodniej i regionu Wielkich Jezior, 76,5 mln euro – dla Afryki Południowej, 36,5 mln euro – dla Karaibów i 10 mln euro – dla regionu Pacyfiku.

Dodatkowa kwota w wysokości 52,5 mln euro zostanie przeznaczona na zrównoważone finansowanie i inwestycje na rzecz zrównoważonego rolnictwa i łańcuchów wartości w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu kontynentalnym i regionalnym. Kolejne 100 mln euro zapewni natomiast wsparcie makroekonomiczne krajom o niskim dochodzie w regionie Afryki, Karaibów i Pacyfiku poprzez zastosowanie dźwigni finansowej, za pośrednictwem wkładu na rzecz funduszu powierniczego wspierającego ograniczanie ubóstwa i wzrost gospodarczy (funkcjonującego w ramach Międzynarodowego Funduszu Walutowego) i pożyczek preferencyjnych. W ten sposób powstanie przestrzeń fiskalna, która pozwoli tym krajom poradzić sobie z kryzysem żywnościowym.

Szacuje się, że całkowite wsparcie UE na rzecz światowego bezpieczeństwa żywnościowego i systemów żywnościowych wyniesie ponad 7,7 mld euro do 2024 r. Obok dodatkowych 600 mln euro kwota ta obejmuje szacowane 2,2 mld euro natychmiastowej pomocy humanitarnej w postaci wsparcia żywnościowego i żywieniowego dla krajów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji oraz 5 mld euro, które mają zostać zainwestowane w zrównoważone systemy żywnościowe w perspektywie średnio- i długoterminowej.  

Promowanie praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego na całym świecie

UNFPA to agencja ONZ ds. zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, działająca w około 150 krajach na całym świecie. Jej zadaniem jest stworzenie świata, w którym każda ciąża jest wyczekiwana, każdy poród – bezpieczny, a potencjał każdej młodej osoby – wykorzystany.

Partnerstwo UNFPA na rzecz dostaw wspiera kraje we wzmacnianiu ich systemów opieki zdrowotnej, aby mogły one świadczyć usługi w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym udostępniać rozwiązania antykoncepcyjne wszystkim osobom w wieku rozrodczym. Program obejmuje 54 państwa o wysokim wskaźniku umieralności matek i niezaspokojonych potrzebach w zakresie planowania rodziny.

Dzięki dodatkowym środkom w wysokości 45 mln euro udostępnionym przez Komisję Europejską, partnerstwo UNFPA na rzecz dostaw przyczyni się do ratowania istnień ludzkich i poprawy jakości życia, dostarczając nowoczesne środki antykoncepcyjne i ratujące życie leki dla matek.  

UE jest nadal mocno zaangażowana w umacnianie praw i poprawę zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw kobiet, zgodnie z Konsensusem europejskim w sprawie rozwoju i planem działania w sprawie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w stosunkach zewnętrznych.

Walka z HIV, gruźlicą i malarią oraz poprawa zdrowia na świecie

Podczas zorganizowanej w Nowym Jorku siódmej konferencji poświęconej gromadzeniu środków Komisja Europejska zapowiedziała, na początku tego tygodnia, nową, rekordowo wysoką kwotę zobowiązań na rzecz Globalnego Funduszu na lata 2023–2025. Będzie to 715 mln euro. Unia Europejska i jej państwa członkowskie wnoszą istotny wkład do Globalnego Funduszu. Łączne zobowiązania na rzecz funduszu na lata 2023–2025 wynoszą ponad 4,3 mld euro, co jest dowodem zdecydowanego zaangażowania „Drużyny Europy” w działalność Globalnego Funduszu na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią.

W ciągu zaledwie 20 lat partnerstwo Globalnego Funduszu uratowało życie 50 mln osób i zmniejszyło o ponad połowę liczbę śmiertelnych ofiar tych trzech chorób. Jednak sama tylko malaria nadal zabija: niemal co minutę umiera na nią jedno dziecko.

Celem Globalnego Funduszu w latach 2023–2025 jest ratowanie kolejnych 20 mln osób, uniknięcie ponad 450 mln zakażeń, obniżenie współczynnika umieralności z powodu HIV, gruźlicy i malarii o 64 proc. oraz stworzenie zdrowszego i bardziej sprawiedliwego świata, w tym poprzez inwestycje we wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej i sieci społeczności.

Globalne finansowanie różnorodności biologicznej

Zapowiedziana przez przewodniczącą inwestycja o wartości 7 mld euro w ochronę różnorodności biologicznej na całym świecie jest konkretnym następstwem podjętego w zeszłym roku zobowiązania do podwojenia finansowania na ochronę różnorodności biologicznej na lata 2021–2027, zwłaszcza w odniesieniu do krajów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Dzisiejsza deklaracja pojawia się w kluczowym momencie przed grudniową konferencją ONZ na temat różnorodności biologicznej, która odbędzie się w Montrealu i ma na celu przyjęcie globalnych ram różnorodności biologicznej.

Unia Europejska i państwa członkowskie zaczęły wywiązywać się z tego zobowiązania w terenie. Na przykład w ramach inicjatywy „NaturAfrica” UE wspiera kraje partnerskie w Afryce w celu połączenia ochrony przyrody z rozwojem społeczno-gospodarczym. Wkład UE w Inicjatywę na rzecz Wielkiego Zielonego Muru prowadzoną przez Unię Afrykańską jest kolejnym przykładem wsparcia dla mozaiki zielonych i produkcyjnych krajobrazów w krajach Sahelu i Rogu Afryki, od Senegalu po Dżibuti i Somalię. W ramach projektu zazieleniania Afryki (Regreening Africa) UE wspiera renaturalizację gruntów na obszarze jednego miliona hektarów, z czego skorzysta 500 tys. gospodarstw domowych w Mali, Nigrze, Senegalu, Ghanie, Etiopii, Kenii, Somalii i Rwandzie.

Komisja realizuje również swoje pierwsze partnerstwa leśne i powinna je podpisać jeszcze w tym roku. Ich celem jest wspieranie krajów partnerskich w zrównoważonym zarządzaniu lasami, ich ochronie i odtwarzaniu z korzyścią dla ich ludności i długoterminowego rozwoju.


Więcej informacji

UE zapowiada przekazanie 715 mln euro na Globalny Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią
Bezpieczeństwo żywnościowe: UE przekazuje środki dla znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku dotkniętych kryzysem żywnościowym
Prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne: UE zapowiada 45 mln euro dla partnerstwa na rzecz dostaw UNFPA
Humanitarne wsparcie żywnościowe
Strategia Global Gateway | Komisja Europejska (europa.eu)

Pdf do druku

Strategia Global Gateway: Przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiada nowe środki finansowe
polski (53.847 kB - PDF)
Pobierz (53.847 kB - PDF)

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK