SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


07.12.2022 Działania „Maria Skłodowska-Curie”: 1,75 mld euro na nowe wnioski o stypendia dla naukowców i instytucji

Komisja ogłosiła dzisiaj nowe zaproszenia do składania wniosków w dziedzinie szkoleń, umiejętności i rozwoju kariery naukowców w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA). Jest to sztandarowy unijny program finansujący studia doktoranckie i podoktorskie, będący częścią programu „Horyzont Europa”. Celem MSCA, których łączny budżet na lata 2021–2027 wynosi 6,6 mld euro, jest wspieranie naukowców z całego świata na wszystkich etapach kariery zawodowej i we wszystkich dziedzinach nauki. Działania te przynoszą również korzyści instytucjom: wspierają doskonałe programy doktoranckie i podoktorskie oraz wspólne projekty w dziedzinie badań naukowych i innowacji, zwiększają atrakcyjność i widoczność instytucji na poziomie globalnym oraz wspierają współpracę z podmiotami spoza środowiska akademickiego, w tym z dużymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP).

MSCA zapewnią ponad 856 mln euro w 2023 r. oraz 902 mln euro w 2024 r. Środki te pokryją pięć głównych działań programu prac:

  • Sieci doktoranckie MSCA na rzecz wdrażania programów w celu szkolenia doktorantów w środowisku akademickim i w innych sektorach, w tym w przemyśle i przedsiębiorstwach. Zaproszenia do składania wniosków na lata 2023 i 2024 rozpoczną się w maju i zakończą w listopadzie każdego roku. Ich budżet wyniesie w poszczególnych latach odpowiednio 434,8 mln euro i 451,2 mln euro.
  • Stypendia podoktorskie MSCA na rzecz zwiększenia kreatywności i innowacyjności badaczy, którzy mają doktorat i chcą zdobyć nowe umiejętności poprzez zaawansowane szkolenia oraz mobilność międzynarodową, interdyscyplinarną i międzysektorową. Finansowanie będzie dostępne dla naukowców chętnych do realizacji pionierskich projektów w zakresie badań naukowych i innowacji w Europie i na świecie, w tym w sektorze pozaakademickim. Zaproszenia do składania wniosków na lata 2023 i 2024 rozpoczną się w kwietniu i zakończą we wrześniu każdego roku. Ich budżet wyniesie w poszczególnych latach odpowiednio 260,5 mln euro i 270,8 mln euro.
  • Wymiany pracowników MSCA rozwijające międzynarodową, międzysektorową i interdyscyplinarną zrównoważoną współpracę w dziedzinie badań naukowych i innowacji poprzez wymianę pracowników. Program pomaga przekształcić pomysły w innowacyjne produkty, usługi lub procesy. Zaproszenia do składania wniosków na lata 2023 i 2024 rozpoczną się w październiku i zakończą pod koniec lutego lub na początku marca każdego roku. Ich budżet wyniesie w poszczególnych latach odpowiednio 78,5 mln euro i 81,2 mln euro.
  • MSCA COFUND na rzecz współfinansowania nowych lub istniejących programów doktoranckich i programów stypendiów podoktorskich w państwach członkowskich UE lub w państwach stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont Europa”. Służy ono rozpowszechnianiu najlepszych praktyk w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”. Działanie to obejmuje międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne szkolenia naukowców, a także międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców na wszystkich etapach ich kariery zawodowej. Zaproszenia do składania wniosków na lata 2023 i 2024 rozpoczną się w październiku i zakończą w lutym każdego roku. Ich budżet wyniesie w poszczególnych latach odpowiednio 96,6 mln euro i 99,3 mln euro.
  • MSCA i obywatele na rzecz przybliżenia badań naukowych studentom, rodzinom i ogółowi społeczeństwa, głównie za pośrednictwem Europejskiej Nocy Naukowców oraz inicjatywy „Naukowcy w szkołach”. Działanie to podnosi świadomość wpływu pracy naukowców na życie obywateli, społeczeństwo i gospodarkę oraz zwiększa publiczne uznanie dla nauki i badań naukowych. Jego celem jest również zwiększenie zainteresowania młodych ludzi karierą w dziedzinie badań naukowych i nauk ścisłych. Budżet zaproszenia do składania wniosków na rok 2023 wynosi 15,4 mln euro. Zaproszenie obejmuje dwie edycje Europejskiej Nocy Naukowców – w latach 2024 i 2025 – i zostanie otwarte 20 czerwca. Termin składania wniosków upływa 25 października 2023 r.

W ramach nowego programu prac MSCA będą również finansowały inicjatywę „informacje zwrotne dla polityki”, aby wzmocnić powiązania tematyczne między projektami MSCA, zwiększyć widoczność ich wkładu w realizację kluczowych priorytetów polityki UE oraz zebrać informacje zwrotne od zainteresowanych stron na temat maksymalizacji wpływu programu.
Zaproszenia zostały ogłoszone w związku z przyjęciem programu prac „Horyzont Europa” na lata 2023–2024.

Kontekst

Program został po raz pierwszy uruchomiony w 1990 r., a następnie jego nazwę zmieniono na działania „Marie Curie” w 1996 r. Przyczynia się on do doskonałości badań naukowych, zwiększając poziom zatrudnienia, wzrost gospodarczy i inwestycje, ponieważ zapewnia naukowcom najnowszą wiedzę i umiejętności oraz umożliwia im zdobywanie międzynarodowych i międzysektorowych doświadczeń, aby w przyszłości mogli zajmować najwyższe stanowiska badawcze. Ma on wpływ na instytucje szkolnictwa wyższego i inne podmioty spoza środowiska akademickiego poprzez szerokie rozpowszechnianie doskonałości i ustalanie standardów wysokiej jakości kształcenia i szkolenia zawodowego naukowców w europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) i na całym świecie.
Od 2014 r. wsparcie w ramach programu otrzymało ponad 66 200 badaczy z Europy i spoza niej, w tym 25 tys. doktorantów. Sfinansowano dzięki niemu również 1 180 międzynarodowych programów doktoranckich i zacieśniono więzi między środowiskiem akademickim i przemysłem, dzięki udziałowi ponad 5 100 przedsiębiorstw oraz 2 650 MŚP. W tym samym okresie w MSCA wzięło udział ponad 8 700 organizacji z ponad 130 państw.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat zaproszeń do składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej działaniom „Maria Skłodowska-Curie”
Zestawienie informacji: Działania „Maria Skłodowska-Curie” na lata 2021-2027: Rozwój talentów, wspieranie postępów w badaniach naukowych
Zestawienie informacji: Działania „Maria Skłodowska-Curie”: Ponad 25 lat europejskiego wsparcia dla pracy naukowców
Program działań „Maria Skłodowska-Curie” na lata 2023-2024

Quote(s)

Działania „Maria Skłodowska-Curie” stanowią przełom dla europejskiej nauki. Wspieramy naukowców i kształcimy kolejne pokolenie innowatorów i pionierów w nauce. Uruchamiając tę nową rundę finansowania, mogę z przyjemnością ogłosić, że UE będzie wspierać strategiczne partnerstwa między najważniejszymi instytucjami, które zajmują się badaniami naukowymi i innowacjami, środowiskiem akademickim i podmiotami społeczno-gospodarczymi na całym świecie, z korzyścią dla wszystkich.
Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży - 07/12/2022

Pdf do druku

Działania „Maria Skłodowska-Curie”: 1,75 mld euro na nowe wnioski
polski (41.74 kB - PDF)
Pobierz (41.74 kB - PDF)

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK