SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


07.03.2023 Międzynarodowy Dzień Kobiet: UE podejmuje przełomowe decyzje, podczas gdy prawa kobiet są naruszane na całym świecie

Przed Międzynarodowym Dniem Kobiet Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wydali następujące oświadczenie: 

W Międzynarodowym Dniu Kobiet myślimy o odporności i sile kobiet. Ich determinacji do przeciwstawiania się niesprawiedliwości. Ich zaangażowaniu w ochronę innych. Ich niezachwianym dążeniu do zmian.
Nie tylko dziś, ale codziennie, jesteśmy zjednoczeni ze wszystkimi kobietami, aby urzeczywistniać ich prawa na całym świecie. Chcemy wzmocnić pozycję kobiet, aby mogły bez przeszkód realizować swoje życiowe cele.
Nasilający się na całym świecie ucisk kobiet i dziewcząt oraz ataki na przysługujące im prawa człowieka są niepokojące.Stoimy w obronie kobiet w Iranie, których swobody są systematycznie ograniczane; jak również w Afganistanie, gdzie talibowie próbują usunąć kobiety i dziewczęta z przestrzeni publicznej, a także wszędzie na świecie, gdzie podstawowe prawa i wolności kobiet są zagrożone lub kobietom się ich odmawia.
Jesteśmy również głęboko zaniepokojeni doniesieniami, że rosyjskie siły zbrojne stosują przemoc seksualną wobec kobiet i dzieci na Ukrainie jako narzędzie wojny. Czyny te stanowią zbrodnie wojenne i sprawcy muszą zostać postawieni przed sądem. Będziemy nadal współpracować z naszymi partnerami międzynarodowymi, aby Rosja zapłaciła za te akty okrucieństwa.
Aby zwiększyć globalną rozliczalność, UE przyjęła właśnie pakiet sankcji wobec sprawców przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.
Są też dobre wiadomości. UE podjęła przełomowe decyzje, aby zapewnić kobietom w UE takie same możliwości jak mężczyznom. Na przykład dzięki nowym przepisom UE dotyczącym równowagi płci w organach spółek lub przejrzystości wynagrodzeń. Chcemy również przyjąć ogólnounijne przepisy dotyczące zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Zostało jeszcze wiele do zrobienia. Jesteśmy nadal daleko od prawdziwie równych praw. Równość płci zostanie osiągnięta dopiero wtedy, gdy wszyscy będziemy ją promować i bronić jej – w UE, jak i na świecie. 

Kontekst

Tematem Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2023 r. jest inicjatywa “DigitALL: innowacje i technologia na rzecz równości płci”. Przepaść cyfrowa między kobietami a mężczyznami uniemożliwia kobietom czerpanie pełnych korzyści z transformacji cyfrowej. Za pośrednictwem unijnej strategii cyfrowej i zrównoważonego wzrostu gospodarczego UE dąży do zapewnienia kobietom równego dostępu do niewykorzystanego potencjału technologii cyfrowych.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen ogłosiła rok 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności. Inwestycje w kształcenie i szkolenie w zakresie umiejętności dla kobiet i dziewcząt odgrywają zasadniczą rolę w zwiększaniu pozycji kobiet we wszystkich dziedzinach i niwelowaniu zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć.

W 2022 r. UE dokonała istotnych przełomów w prawodawstwie na rzecz równouprawnienia płci. W marcu 2022 r. Komisja zaproponowała minimalne normy UE dotyczące zwalczania przemocy związanej z płcią. Proponowana dyrektywa po raz pierwszy dotyczy przemocy w internecie, takiej jak udostępnianie intymnych obrazów bez zgody osoby na nich przedstawionej, cyberstalking, nękanie w internecie oraz nawoływanie do przemocy lub nienawiści przez internet. Od sierpnia 2022 r. zaczęły obowiązywać nowe ogólnounijne prawa dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. We wrześniu 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła europejską strategię w dziedzinie opieki.  W listopadzie 2022 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie równowagi płci w organach spółek, która wprowadza progi zrównoważonej reprezentacji płci w organach spółek giełdowych. W grudniu osiągnięto porozumienie polityczne dotyczące dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń. Komisja opublikowała dziś sprawozdanie na temat równouprawnienia płci w UE z 2023 r., w którym przedstawiła aktualne informacje na temat działań podjętych w celu realizacji strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025.  

Komisja rozpoczyna jutro kampanię podważającą stereotypy płci, co jest ważnym rezultatem strategii na rzecz równouprawnienia płci.  W tym roku Komisja Europejska ogłasza również zaproszenie do składania wniosków w ramach programu „Obywatelstwo, równość, prawa i wartości” (CERV) w celu wspierania równości płci, w tym zrównoważonego udziału kobiet w podejmowaniu decyzji gospodarczych i politycznych. 

UE nadal jest siłą napędową promowania równości płci poza granicami Unii, we wszystkich wymiarach swojej pracy. Ponadto w ramach trzeciego Unijnego planu działania w sprawie równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju na lata 2021–2025 (GAP III) Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) dążą do zapewnienia, aby do 2025 r. 85 proc. nowych działań zewnętrznych UE przyczyniało się do równouprawnienia płci, a także do wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt. Aby osiągnąć ten cel, zintensyfikowano uwzględnianie aspektu płci we wszystkich zewnętrznych politykach i sektorach, począwszy od włączenia celów GAP III, oraz promowano intersekcjonalne i transformacyjne z punktu widzenia równości płci podejście oparte na prawach.

Wspieranie praw kobiet i równości płci jest jednym z głównych priorytetów polityki zewnętrznej UE. Ostatnio w grudniu 2022 r. UE połączyła siły z partnerami afrykańskimi w celu poprawy przestrzegania praw w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w Afryce w ramach strategii Global Gateway. We wrześniu 2022 r. opracowano pakiet wsparcia mający na celu wspieranie praw seksualnych i reprodukcyjnych kobiet na całym świecie. W ramach tych dwóch działań przeznaczono 105 mln euro na wsparcie kobiet na całym świecie.

W 2023 r. przypada 75. rocznica uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka, w której zapisano, że „wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach”.

Jutro, w uznaniu godnych uwagi postępów na drodze do równouprawnienia płci prowadzonych przez organizacje akademickie i badawcze, Komisja ogłosi zwycięzców nagrody UE dla liderów równości płci. Nazwiska zwycięzców będą dostępne w serwisie informacyjnym online. Ceremonia wręczenia nagród będzie transmitowana na żywo tutaj.

Więcej informacji

Sprawozdanie na temat równouprawnienia płci w UE za 2023 r.
Wskaźnik równouprawnienia płci w 2022 r.

Pdf do druku

Międzynarodowy Dzień Kobiet
polski (52.157 kB - PDF)
Pobierz (52.157 kB - PDF)

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK