SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


04.05.2023 Komisja zaleca działania w celu zwalczania piractwa internetowego wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo

Komisja przyjęła dziś zalecenie w sprawie sposobów zwalczania piractwa w internecie na skalę komercyjną w odniesieniu do wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo, takich jak koncerty i występy teatralne. Komisja zachęca państwa członkowskie, organy krajowe, posiadaczy praw i dostawców usług pośrednich do podejmowania skutecznych, zrównoważonych i odpowiednich środków w celu zwalczania niedozwolonej retransmisji takich wydarzeń, przy zachowaniu pełnej zgodności z prawami podstawowymi i przepisami o ochronie danych osobowych. Zalecenie przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności unijnego sektora sportu i sektora kreatywnego poprzez intensyfikację walki z piractwem internetowym.

Sport i wydarzenia na żywo przyczyniają się do promowania zróżnicowanej europejskiej sceny kulturalnej, zbliżania obywateli i budowania poczucia wspólnoty. Organizacja takich wydarzeń oraz ich transmisja na żywo wymagają znacznych inwestycji, a jednocześnie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Nieuprawnione retransmisje strumieniowe mogą spowodować znaczne uszczuplenie dochodów wykonawców, organizatorów wydarzeń i ich nadawców, a zatem zmniejszają rentowność usług oferowanych przez te podmioty.
Zalecenie koncentruje się na trzech głównych obszarach:

  • Szybkie rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących wydarzeń na żywo: w oparciu o akt o usługach cyfrowych podkreśla znaczenie pilnych działań ze strony dostawców usług hostingowych w celu zminimalizowania szkód spowodowanych nielegalną transmisją strumieniową.
  • Dynamiczne nakazy sądowe: w oparciu o środki przewidziane w dyrektywie o egzekwowaniu, opierając się na doświadczeniach niektórych państw członkowskich, w zaleceniu zachęca się do stosowania nakazów blokujących dostosowanych do wydarzeń na żywo, a w przypadku wydarzeń sportowych na żywo zachęca się państwa członkowskie do przyznania organizatorom wydarzeń sportowych legitymacji procesowej do występowania o nakaz, jeżeli obecnie nie jest to możliwe.
  • Oferty handlowe i świadomość: organizatorom i nadawcom wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo zaleca się zwiększanie dostępności, przystępności cenowej i atrakcyjności ich ofert handlowych dla użytkowników końcowych w całej Unii. Wzywa się państwa członkowskie do podnoszenia świadomości użytkowników na temat legalnych ofert korzystania z tego rodzaju treści oraz na temat kwestii piractwa wśród organów egzekwowania prawa.

W zaleceniu zacieśniono również współpracę między właściwymi organami krajowymi oraz między podmiotami praw a pośrednikami w celu skuteczniejszego zwalczania zjawiska niedozwolonej retransmisji wydarzeń na żywo. Ważnym celem jest zapewnienie regularnej wymiany informacji między organami administracyjnymi na temat zastosowanych środków, związanych z nimi wyzwań i dobrych praktyk w zakresie zwalczania piractwa wydarzeń na żywo w internecie. Współpraca transgraniczna między państwami członkowskimi jest ważna ze względu na charakter piractwa, które ma miejsce ponad granicami.
Ponadto w zaleceniu ustanowiono solidny system monitorowania, aby ocenić jego wpływ na walkę z piractwem i w razie potrzeby rozważyć dalsze środki. Prace te będą prowadzone przy wsparciu europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej (obserwatorium EUIPO) i będą obejmować ustanowienie jasnych kluczowych wskaźników skuteczności działania (KPI) w celu skutecznego monitorowania.

Co dalej?

Wraz z obserwatorium EUIPO Komisja będzie ściśle monitorować skutki niniejszego zalecenia. Rozpoczynamy dziś proces ustanawiania kluczowych wskaźników skuteczności działania w zakresie monitorowania, które zostaną sfinalizowane przed latem.

Na podstawie wyników monitorowania Komisja oceni wpływ zalecenia na niedozwoloną retransmisją wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo do dnia 17 listopada 2025 r. Jest to również termin, w którym Komisja oceni sposób interakcji aktu o usługach cyfrowych z innymi aktami prawnymi, w tym z przepisami dotyczącymi praw autorskich. Wdrożenie aktu o usługach cyfrowych wesprze szerszą walkę z nielegalnymi treściami na platformach internetowych, co będzie miało również istotny wpływ na nieautoryzowaną retransmisję w internecie wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo.
Następnie Komisja podejmie decyzję, czy potrzebne są dodatkowe środki na szczeblu UE, w świetle rozwoju technologicznego, jak również rozwoju kanałów dystrybucji i wzorców konsumpcji. 

Kontekst

Zalecenie stanowi odpowiedź na rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie wyzwań stojących przed organizatorami wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym przyjętą w maju 2021 r. Podczas przygotowywania zalecenia, na spotkaniu w lutym 2023 r., Komisja przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami nadawców, organizacji praw medialnych, organizacji zajmujących się wydarzeniami na żywo i pośredników internetowych oraz organów krajowych. Prowadziła również dyskusje z państwami członkowskimi w kontekście Komitetu Kontaktowego ds. Prawa Autorskiego.

Zalecenie opiera się również na planie działania w zakresie własności intelektualnej z 2020 r., w którym uznano, że dalsze występowanie podrabiania i piractwa jest jednym z głównych wyzwań uniemożliwiających Europie czerpanie korzyści z jej aktywów intelektualnych w celu pobudzenia odbudowy i odporności.

Istnieją już środki prawne służące zwalczaniu piractwa w internecie, w szczególności akt o usługach cyfrowych i dyrektywa o egzekwowaniu (dyrektywa 2004/48/WE). W szczególności akt o usługach cyfrowych usprawnia przetwarzanie zgłoszeń wysyłanych do dostawców usług hostingowych w przypadku nielegalnych treści. Ponadto na mocy dyrektywy o egzekwowaniu posiadacze praw mogą uzyskać nakazy sądowe nakazujące pośrednikom internetowym blokowanie dostępu do nieautoryzowanych treści lub ich usuwanie. W zaleceniu wskazano, w jaki sposób można zastosować te środki zaradcze w konkretnym przypadku wydarzeń na żywo.

Dodatkowe informacje

Zalecenie Komisji w sprawie zwalczania piractwa internetowego wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo

Cytat(y)

Internet umożliwia obywatelom Europy uczestnictwo w różnych wydarzeniach na żywo, od zawodów sportowych po koncerty. Jednak piractwo na skalę komercyjną zagraża rentowności naszego sektora kreatywnego i sektora sportu. Dzieje się tak szczególnie w przypadku wydarzeń na żywo, które generują większą część swojej wartości podczas transmisji w czasie rzeczywistym. W związku z tym konieczne jest, aby pośrednicy internetowi współpracowali z organizatorami wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo i z nadawcami w celu zwalczania piractwa wydarzeń na żywo.
Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej - 04/05/2023

Internet umożliwia nam oglądanie na żywo wydarzeń sportowych, koncertów i występów teatralnych bez wychodzenia z domu na skalę większą niż kiedykolwiek wcześniej, ale może również zagrozić całym modelom biznesowym. Mamy już solidne ramy zwalczania nielegalnych treści w internecie, ale należy je egzekwować. Wzywamy dziś państwa członkowskie do nasilenia walki z piractwem, które demonetyzuje nasze sektory wydarzeń na żywo, na przykład poprzez umożliwienie organizatorom imprez sportowych ubiegania się o nakaz sądowy. Tworzymy system monitorowania i jasne kluczowe wskaźniki skuteczności działania, aby ocenić wpływ tych środków na walkę z piractwem internetowym oraz ewentualną potrzebę dalszych środków.
Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego - 04/05/2023

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK